Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Stichting Siméa

locaties simeaIn de stichting Siméa werken de besturen van de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen.

Instellingen en scholen

Vier instellingen hebben de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn en aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.
De instellingen verzorgen het onderwijs op eigen scholen (leslocaties) verspreid over het land.
De instellingen bieden daarnaast ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
De instellingen hebben aanmeldpunten voor informatie, advies of aanmelding.

Kijk hier voor overzicht aanmeldpunten, instellingen en scholen

Passend Onderwijs

po

Voor praktische informatie over onze doelgroep, over de werkwijze en procedures bij aanmelding voor onderwijs of ondersteuning:

Ga naar Siméa Passend Onderwijs...
(zie ook de nieuwsberichten op deze pagina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

print

Notitie Partners in Passend Onderwijs
Vandaag (29-06-2015) is de notitie Partners in passend Onderwijs verschenen. In deze notitie wordt ingegaan op de wijze waarop de instellingen met de transities omgaan en de ervaringen die daarmee het afgelopen jaar zijn opgedaan.
Een transitie kost tijd en gaat niet zonder slag of stoot. Voor de besturen en de medewerkers van de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen zijn de uitgangspunten: de inzet van expertise, het maatwerk voor de leerling en het partnerschap met ouders en reguliere scholen. De instellingen zullen zich ook het komende jaar inspannen voor de dialoog met ouders en reguliere scholen.
De ervaring leert: Daar waar de dialoog wordt gevoerd over de inhoud, wordt de oplossing gevonden. Notitie Partners in Passend Onderwijs

Siméa Congres 2016
Noteer alvast in uw agenda: het Siméa Congres 2016 vindt plaats op 14 en 15 april, wederom in De Werelt in de bossen bij Lunteren.

Nieuwe bestuurder Vitus Zuid
De besturen van Innovo en Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven, besturen van de instelling i.o. Vitus Zuid, stellen u op de hoogte van de aanstelling van de heer Th. van Munnen als nieuwe bestuurder van de instelling Vitus Zuid. Dit per ingang van 1 juni a.s.. Klik hier voor het persbericht

Brief uitkomsten en vervolg ouderbijeenkomsten november 2014
Bekijk hier de brief...

Herziene brochure Passend Onderwijs
(26-02-15) De voormalige brochure 'Onderwijs en Ambulante begeleiding' heet nu 'Passend Onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis'.
De herziene brochure is digitaal beschikbaar. Klik hier...

Posters NOT 2015
(feb-2015) Onze stand op de NOT trok veel belangstelling tijdens de NOT 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht. Bekijk de posters...

Vier maal Excellente School
(27-01-2015) Vier scholen binnen onze sector hebben het predikaat Excellente School ontvangen. We feliciteren de Auris Prof. Groenschool, Auris Dr. M. Polanoschool, Auris Hildernisseschool en Kentalis Talent. Lees meer over de criteria waaraan de scholen moeten voldoen...

Nu beschikbaar: De digitale brochure Van Aanvraag naar Ondersteuning en de notitie over een Onderwijsarrangement in het MBO
Kijk onder de informatie Passend Onderwijs...

Richtlijnen voor toetsafname
(okt -2014) In samenwerking met Siméa zijn door CITO richtlijnen opgesteld voor toetsafname bij slechthorende en dooffunctionerende leerlingen.
Deze kunt u gratis downloaden via de website van Cito door hier te klikken.
Cito hanteert de richtlijnen bij het geschikt maken van toetsen voor onze doelgroep. In het najaar van 2014 starten de filmopnames waarbij een tolk de toetsopgaven aanbiedt. Deze filmpjes worden verwerkt in de nieuwe generatie toetsen (3.0) voor primair en speciaal onderwijs. De aangepaste toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling voor groep 3 tot en met 5 zijn naar verwachting vanaf 2016 beschikbaar.

Digitale brochure indicatiecriteria beschikbaar
(juni 2014) In deze brochure worden de indicatiecriteria aangegeven zoals deze door de instellingen voor het onderwijs en de begeleiding aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen vanaf 1 augustus 2014 worden gehanteerd. Dit om te bepalen of de leerling toelaatbaar is tot de doelgroep van de instelling. De criteria gelden landelijk. Bekijk de digitale brochure...

Aangepaste versies protocol toetsen en examens versie VO en MBO
(dec2014 en juni 2014) In mei 2014 is het protocol voor toetsen en examens herzien voor wat betreft de recente informatie over de omstandigheden bij toetsen en examens. Ook is er nu een speciale versie voor het VO en een versie voor het MBO beschikbaar.
Door een gewijzigde lay-out is het mogelijk om in het document een overzicht te maken van aanpassingen gedurende een aantal leerjaren. Het protocol is bedoeld om helderheid en eenduidigheid te creëren voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in het voortgezet onderwijs en in het MBO.
Dit protocol biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium afspraken te maken over noodzakelijke aanpassingen bij toetsen en examens en schriftelijk vast te leggen. Het uitgangspunt is dat de aanpassingen het niveau van de toets of het examen niet aantasten. Het protocol voorziet hierin.
Protocol VO

Protocol MBO

Tolkvoorziening in het onderwijs blijft vooralsnog onveranderd!
(03-04-14) Bij de invoering van passend onderwijs veranderen de regeling en de financiering van de tolkvoorziening in het onderwijs voorlopig niet.Er vindt nog overleg plaats tussen het ministerie, de besturen van de cluster 2 scholen en de belangenorganisaties over de wijze waarop de tolkvoorziening in het basis- en het voortgezet onderwijs en in het MBO op termijn het beste geregeld kan worden. De beroepsverenigingen van tolken gebarentaal en schrijftolken worden ook betrokken bij dit overleg. Wanneer de regeling verandert, worden de ouders, de leerlingen en de tolken hierover tijdig geïnformeerd. 

Handreiking voor de leerkracht van groep 1 en 2 in het basisonderwijs
(27-01-14) De leerkracht die twijfel heeft over de leerling die binnen het LVS uitvalt op taal/communicatie of op gedrag en sociale vaardigheden, krijgt met behulp van deze vragenlijst een indicatie van de ernst van de problematiek. De leerkracht krijgt handreikingen voor eventuele vervolgstappen. Lees meer...

Veel vragen over de examens van auditief beperkte leerlingen
(25-11-13) In afstemming met het College van Examens maakte Siméa een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden hierop. Klik hier voor het overzicht...

Overdracht Tolkenvoorziening
(12-08-13) Siméa bericht: het besluit over de overdracht van de tolkenvoorziening naar cluster 2 is nog uitgesteld. Zie hier het bericht...
Bekijk het bericht in NGT.

»  passend onderwijs nieuwsoverzicht

» algemeen nieuwsoverzicht

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2016
14 en 15 april in de Werelt te Lunteren


» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2015 Siméa