Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Overzicht overlegstructuur op Siméa-niveau → Over de stichting Siméa  → Home  

print

versie dec-16.

simeahuis dec 2016Inleiding
Siméa kent een overlegstructuur van teams, werkgroepen en commissies. In deze notitie wordt het onderscheid duidelijk gemaakt. Vervolgens worden de verschillende overleggen kort toegelicht en wordt aangegeven wat de focus is van de deelnemers in het overleg.

Team
Een team is in eerste instantie gericht op het uitwisselen en afstemmen van thema's en goede praktijk voorbeelden onder collega's op Siméa-niveau. Teams worden ingericht vanuit een ervaren nut of noodzaak om met collega's af te stemmen. Het bestuur van Siméa kan ook besluiten een team in te richten wanneer daartoe aanleiding is. De leden van dit team worden dan expliciet voorgedragen door het bestuur van de instelling.

De teams werken met een eigen agenda, bepalen zelf de frequentie van overleg en de interne verdeling van taken zoals verslaglegging. Teamleden worden geacht de inbreng en de terugkoppeling van de uitkomsten van het overleg binnen de eigen instelling af te stemmen in de daarvoor geëigende gremia: bestuur/management-overleg.
Ieder team benoemt uit de eigen geleding een voorzitter. Deze persoon is tevens de contactpersoon voor de beleidsmedewerker/beleidscoördinator van Siméa.

Het bestuur van Siméa kan een team een opdracht geven om een onderwerp uit te werken of om een advies te geven. De reikwijdte van de adviezen die teams kunnen geven is beperkt. Binnen het team vindt afstemming plaats tussen de instellingen over de ins en outs die samenhangen met een besluit. Het geeft tevens een beeld van: "hoe denkt de collega erover". Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de besluitvorming binnen de eigen instelling.
In geval een advies gevraagd wordt over bestuurlijk strategisch handelen kan dit alleen
bij een team belegd worden met ook een mandaat aan de leden van dat team. Meestal is het inrichten van een werkgroep dan eerder aan de orde (zie hieronder).
Een team bestaat zolang de deelnemers hieraan betekenis toekennen, of, in geval het bestuur het team heeft ingesteld, voor zolang het bestuur het team handhaaft.

Werkgroep
Een werkgroep wordt ingericht op verzoek van het bestuur en werkt aan een bepaalde opdracht, binnen een bepaalde termijn. De leden van een werkgroep worden door de eigen instelling afgevaardigd op basis van hun kennis en expertise noodzakelijk voor de betreffende opdracht.

Teams kunnen ook werkgroepen inrichten om op thema's concrete taken uit te voeren. De leden kunnen dit eigenstandig doen wanneer zij intern medewerkers aansturen en medewerkers hiervoor uren kunnen toekennen. In de andere gevallen moeten de teams voor de inrichting van een werkgroep een verzoek indienen bij, afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht, het eigen bestuur/de leidinggevende of bij het bestuur van Siméa.

Commissie
Siméa kent ook commissies. Commissies hebben een specifieke opdracht om bepaalde werkzaamheden ten dienste van de sector uit te voeren. Het gaat hierbij om langer lopende opdrachten die de commissieleden naar eigen inzicht kunnen uitwerken. De eigen werkgever stelt de commissieleden hiervoor uren beschikbaar. De commissies hebben een eigen begroting en budgetverantwoordelijkheid. Commissies leggen hun begroting ter goedkeuring voor aan het bestuur van Siméa.

Faciliteiten
De teams, werkgroepen en commissies kunnen gebruik maken van de vergaderfaciliteiten op het landelijk bureau van Siméa en een Siméa-mailgroep-adres gebruiken. Er is geen facilitering voor reiskosten en eventuele andere kosten. De deelnemers zullen deze kosten, voor zover hierover afspraken zijn, moeten declareren bij de eigen werkgever.

Overzicht van overleggen en de focus van het overleg.

Onderzoek en ontwikkeling

1. Klankbordgroep Signalering instrument taal spraak
Siméa participeert in het onderzoek van de Hanze Hogeschool om te komen tot een gevalideerd signaleringsinstrument voor spraaktaalproblemen voor kinderen van 0-6 jaar. De door Siméa ontwikkelde vragenlijst van Siméa maakt onderdeel uit van dit onderzoek. Aan de klankbordgroep nemen naast medewerkers vanuit het onderwijs en dienstverlening binnen de eigen sector ook collega's deel uit aanpalende organisaties (ketenpartners) o.a. NCJ, NVLF, FENAC, Lectoraat HU en FOSS.

Teams

2. Team Commissie van Onderzoek (CvO)
Het bestuur heeft Team CvO ingesteld. In Team CvO participeren de voorzitters van de CvO's van de vier instellingen. Het doel van Team CvO is het realiseren van eenduidigheid op sector niveau over de uitvoering van de CvO taken. Dit kan spelen ten aanzien van:
• de inhoud van besluiten,
• de uitvoering van procedures voor besluitvorming, jaarlijkse evaluaties van OPP's, adviezen aan het bevoegd gezag over het terugplaatsen van leerlingen naar het regulier onderwijs en second opinion of
• de positie van de CvO in het landelijk onderwijsnetwerk en de afstemming met externe partijen.
De werkzaamheden van Team CvO vinden plaats binnen de door het bestuur vastgestelde landelijke kaders. Team CvO is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van handreikingen voor de trajectbegeleiding zodat de besluitvorming over de toelaatbaarheid van leerlingen eenduidig, snel en voorspelbaar kan plaatsvinden. Daarnaast kan Team CvO het bestuur ongevraagd adviseren.
Expliciete opdracht aan team CvO: het samenstellen van de handreikingen bij de richtlijn voor de toelaatbaarheidsbepaling.

3. Team Afstemming Passend Onderwijs (APO)
Team APO werd door het bestuur ingericht, iedere instelling heeft een medewerker afgevaardigd. Op Siméa niveau zijn landelijke kaders vastgesteld over de inrichting en werkwijzen van procedures en processen binnen passend onderwijs. De instellingen hebben eigen ruimte binnen deze landelijke kaders. In dit team stemmen de collega's uit de vier instellingen onderling af over de doorontwikkeling van passend onderwijs en de wijze waarop de instellingen zich verhouden tot ouders, leerlingen en de reguliere scholen (en SWV) PO en VO en het MBO.
Expliciete opdrachten o.a.:
1. Eenduidigheid in procesgang bij de Implementatie richtlijn toelaatbaarheidsbepaling en tekstuele bijstellingen op de richtlijn.
2. Doorontwikkeling van de onderwijsarrangementen (licht en medium) en de functie consultatie en advies. Het bestuur van Siméa verwacht naar aanleiding van de uitkomsten van de diverse projecten een advies over de eerder gestelde landelijke kaders.
3. Coördinatie en voorzitterschap van het project Informatie en Inzicht, basis voor partnerschap.
Team APO voert, samen met team TB, in ieder geval twee keer per jaar overleg met de beleidsmedewerkers van de ouderorganisaties.
Team APO en team TB (zie hieronder) hebben, minimaal twee keer per jaar een gezamenlijk overleg met team CvO.

4. Team Trajectbegeleiding (TB)
De leden van team TB zijn door het bestuur aangewezen om deel te nemen en hebben binnen de instelling een verantwoordelijkheid voor het proces van de toeleiding/de entree. Nadruk ligt bij team TB op het uitwisselen van de ervaringen over de werkprocessen bij de aanmeldpunten om zo mogelijk werkwijzen op elkaar af te stemmen. Een voorbeeld hiervan is bijv. het maken van afspraken over hoe om te gaan met leerlingen die in de grens van elkaars werkgebied wonen.
Team TB vergadert in de regel gezamenlijk met team APO.
Expliciete opdracht: Samen met team APO zorgdragen voor eenduidigheid in procesgang bij de implementatie van de richtlijn toelaatbaarheidsbepaling.

5. Team Ambulante Dienstverlening (TAD)
Team ambulante dienstverlening bestaat uit leidinggevenden van medewerkers die werkzaam zijn in onderwijsarrangementen licht en medium en die consultatie en advies trajecten uitvoeren. De leden van het team werken al langer samen binnen Siméa (voorheen binnen de Vereniging als AB Beraad)
Het team heeft op dit moment twee actieve werkgroepen. De werkgroepen zijn ingericht op thema's. Een lid van het team AD is betrokken bij de werkgroep.

a. Werkgroep VO/MBO

Samenstelling ambulante dienstverleners uit de diverse regio's en organisaties, die afstemmen over het werken binnen het VO en MBO: good practise delen en knelpunten signaleren en/of bepaalde werkvormen uitwerken.
De werkgroep heeft zich o.a. bezig gehouden met de het samenstellen en aanpassen van het Overzicht toetsen en examens VO en heeft een advies opgesteld over het medium onderwijsarrangement in het MBO.

b. Werkgroep jonge kind

In deze werkgroep participeren ambulante dienstverleners uit de onderwijsinstellingen en medewerkers vanuit de zorginstellingen. Zij stemmen af over vroegsignalering, het begeleiden van het jonge kind (0-7 jaar), delen good practise, signaleren knelpunten en werken bepaalde werkvormen uit.
De werkgroep maakte een presentatie o.a. voor peuterspeelzalen over jonge kinderen met een TOS. Deze presentatie wordt landelijk gebruikt bij voorlichtingsactiviteiten.

6. Team VSO
Leidinggevenden van de VSO locaties/de Colleges van de instellingen stemmen op landelijk niveau af over zaken die specifiek het VSO en de leerlingen op het VSO aangaan. Het bestaansrecht van het VSO, arbeidsparticipatie en de bestendiging van de uitstroom, zijn belangrijke punten van aandacht binnen dit team.
Het team bereidt op dit moment een landelijke bijeenkomst voor (januari 2017)

7. Team Communicatie
Het team Communicatie is door het bestuur ingesteld. De leden zijn door de instelling afgevaardigd. Het bestuur heeft gevraagd om de uitwerking van het Strategieplan Communicatie op te pakken en hiervoor een actieplan uit te werken.
Bij de trajecten die op Siméa niveau worden uitgevoerd en waarbij communicatie een belangrijke factor is, wordt het team ook betrokken; o.a. de communicatie rondom de implementatie van de richtlijn toelaatbaarheidsbepaling en betrokkenheid bij het project inzicht en informatie, basis voor partnerschap.

8. Team School audiologie
Team School audiologie is een klein samengesteld team van audiologen en medewerkers werkzaam in de onderwijsinstellingen. Nadruk ligt erop om ontwikkelingen op het gebied van schoolaudiologie in beeld te hebben en te houden en hierover collega's te adviseren en te informeren. Het team verzorgt regelmatig workshops op het Siméa congres en biedt informatie aan via de website van Siméa.

9. Team FEAPDA
Dit (kleine) team, (eerder binnen de vereniging Simea) is lid van de Europese vereniging van medewerkers werkzaam in het onderwijs en de zorg aan dove en ernstig slechthorende kinderen. Op Europees niveau wordt eens per twee jaar een congres georganiseerd (het jaar daaraan voorafgaand wordt de bijeenkomst voorbereid) Siméa betaalt het lidmaatschap.
Het bestuur heeft zich eerder uitgesproken om het team FEAPDA op termijn mogelijk onder te brengen binnen de internationale activiteiten van Kentalis.

10. Sprong Vooruit auditief beperkte leerlingen
Sprong Vooruit is een expertisegroep bestaande uit medewerkers werkzaam in het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. In het team zijn alle SO leslocaties waar dove leerlingen onderwijs volgen vertegenwoordigd. Sprong Vooruit ontwikkelt lesmaterialen en methodieken om in te zetten voor de doelgroep, zij maakt hierbij gebruik van subsidiegelden van de instellingen Kentalis en Auris en externe partijen. Het team maakt bij haar activiteiten gebruik van recente wetenschappelijke inzichten. Sprong Vooruit beheert een eigen website, www.sprongvooruit.nl, waar de producten van de expertisegroep beschikbaar worden gesteld. Sprong Vooruit werkt met een eigen beleidsplan dat zij voorlegt aan het bestuur van de instellingen verantwoordelijk voor de financiering van de expertisegroep: Kentalis en Auris.

Het bestuur van Siméa heeft team Sprong Vooruit o.a. opdracht gegeven om een voorstel te doen voor de update en borging van de kwaliteitsindicatoren doof/sh. Daarnaast heeft het bestuur advies gevraagd om binnen de activiteiten ook het onderwijs voor de SH leerlingen explicieter te betrekken en de participatie binnen het team te verbreden met collega's vanuit de instellingen Vitus Zuid en VierTaal.
Leden van Sprong Vooruit participeren op Siméa niveau o.a.:
- In het onderzoek Seksualiteit & relaties - Rutgers.
- In het overleg met het College van Toetsen & Examens, OCW en CITO over een aangepaste eindtoets.
- Handreikingen bij CITO toetsen.

11. Team Taal Ontwikkelstoornis (in oprichting)
Het bestuur van Siméa heeft besloten een team TOS in te richten. Naast de inhoudelijke ontwikkeling zijn in de komende jaren belangrijke thema's de positionering van de doelgroep en de positionering van de instellingen/Siméa als één van de ketenpartners betrokken bij de zorg en het onderwijs aan (jonge) leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.
Taken en thema's voor het team TOS zijn o.a.:
- Update en borging kwaliteitsindicatoren voor TOS (e.e.a. in afstemming met de wijze waarop Sprong Vooruit de kwaliteitsindicatoren doof/SH borgt.)
- Standpunt bepalen over de meest geschikte eindtoets voor leerlingen met TOS.
- Participeren in de begeleidingsgroep van wetenschappelijk onderzoek (Hanze
Hogeschool/HU faculteit Logopedie).
- Leeropbrengsten en handelingsgericht werken voor leerlingen met TOS.

Voorzittersoverleg (opstarten 2017)
In het tweede kwartaal 2017 zal worden nagegaan in hoeverre er behoefte is aan een "voorzittersoverleg" tussen de teams op Siméa-niveau. Het overleg heeft tot doel om elkaar over de werkzaamheden te informeren, om onderling over thema's af te stemmen en om afspraken te maken over de betrokkenheid van verschillende teams bij bepaalde thema's.

Commissies

13. Congrescommissie
De congrescommissie is breed samengesteld uit afgevaardigden van de vier onderwijsinstellingen, zorg en diagnostiek. De commissie organiseert jaarlijks een tweedaags congres voor medewerkers en andere betrokkenen bij zorg, diagnostiek en onderwijs voor cliënten en leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het congres heeft tot doel het vergroten van kennis via masterclasses en centrale lezingen en het onderling uitwisselen van kennis en ontwikkelingen binnen de sector via een scala aan workshops.

14. Redactie Van Horen Zeggen (VHZ)
De redactie van het tijdschrift Van Horen Zeggen is samengesteld uit medewerkers vanuit de zorg, diagnostiek, onderwijsinstellingen en medewerkers met een inbreng vanuit de wetenschap en onderzoekspraktijk.
Het tijdschrift is een gezamenlijke uitgave van de besturen van FENAC en Siméa.
Het bestuur heeft de redactie gevraagd om het papieren tijdschrift door te ontwikkelen tot een digitaal medium.

Werkgroepen

In 2016 richtte het bestuur werkgroepen in om te adviseren over de volgende issues:
• Richtlijn toelaatbaarheidsbepaling ernstmaat (advies juni 2016).
• Eenduidigheid in de registratie van kengetallen op sectorniveau (advies sept 2016).
• Concretisering van het thema "Kwaliteit" op landelijk niveau (verwacht jan 2017).

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa