Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Voorbeelden voor ouders van reacties op de internetconsultaties → Nieuws  → Home  

print

Wilt u minister Van Bijsterveldt vertellen wat er gebeurt als uw kind straks in het regulier onderwijs terechtkomt? Of wat er met de kwaliteit van het onderwijs voor uw kind gebeurt als het wetsvoorstel dat er nu ligt wordt aangenomen? Kunt u de minister duidelijk maken waarom ambulante begeleiding voor kinderen met gehoor en/of taal-/spraakproblemen absoluut noodzakelijk is voor de ontwikkeling van uw kind?

Wij hebben voor u een aantal argumenten op een rij gezet. U kunt ze allemaal of een deel ervan gebruiken voor het maken van uw eigen reactie. De argumenten die genoemd zijn gaan niet direct over de bezuinigingsmaatregel. Reacties die hierover gaan worden niet meegenomen bij de internetconsultatie. U kunt alleen reageren op de concept wetteksten. 

Tot 8 maart 2011 kunt u via het internet reageren op het wetsvoorstel Passend Onderwijs van de minister via internetconsultatie, een digitale vragenlijst op het internet: www.internetconsultatie.nl/passendonderwijs

 


(Downloaden als word-document)

7 belangrijke argumenten om het wetsvoorstel Passend Onderwijs te wijzigen:

  •  Ouders maken zich ernstige zorgen over de constatering dat de helft van de docenten in het regulier onderwijs niet in staat is het onderwijsaanbod af te stemmen op leerlingen met een zorgvraag. Voorkom dat het regulier onderwijs geen gebruik kan maken van de kennis en expertise die aanwezig is binnen de instellingen van het cluster 2 onderwijs ten behoeve van dove, doofblinde, ernstig slechthorende leerlingen en leerlingen met taalspraakstoornissen.
  • Vanaf augustus 2012 sneeuwt een groot aantal dove, doofblinde, ernstig slechthorende kinderen en kinderen met taalspraakstoornissen onder binnen het regulier onderwijs omdat ze niet meer de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen. Ouders denken dat het reguliere onderwijs nooit in staat zal zijn deze gespecialiseerde vorm van onderwijs te verzorgen. Daarom vinden wij het belangrijk dat cluster 2 onderwijs voor onze kinderen behouden blijft.
  • Onderzoek (Roeters 2008) bevestigt dat cluster 2 scholen bij uitstek de kennis en expertise hebben om de verschillen in onderwijsbehoefte van onze kinderen goed af te stemmen. Ook blijkt dat deze aanpak een preventieve waarde heeft en vervolgproblematiek voorkomt. Preventieve begeleiding moet daarom terug in het pakket van cluster 2.
  • Er is een enorme kloof tussen de expertise van cluster 2 scholen en de kennis binnen  reguliere scholen met betrekking tot de zorg voor leerlingen met een beperking in communicatie en taal. De ambulant begeleiders vanuit het cluster 2 onderwijs overbruggen die kloof. Ouders maken zich ernstig zorgen wie er straks voor hun kind gaat zorgen, wie kan de verantwoordelijkheid nemen voor de specifieke communicatie die voorwaardelijk is voor deze kinderen met beperkingen in communicatie en taal?

 

  • De ambulant begeleider is bij uitstek in staat de zorg rondom de leerling te organiseren en met behulp van zijn of haar expertise de leraar in het regulier onderwijs te coachen. Ambulante begeleiding voorziet in een goede kwalitatieve vorm van passend en thuisnabij onderwijs. Wie neemt deze rol straks over zodat ons kind het onderwijs krijgt dat zij/hij nodig heeft?
  • Ouders vragen zich af of scholen in het MBO de specifieke expertise die nodig is voor de begeleiding van deelnemers met een beperking zullen ‘inkopen’ bij expertisecentra. Of gaan deze scholen eerst ‘zelf iets proberen’ als zij zelf het budget beheren? Ouders maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit van de begeleiding die de deelnemers straks geboden wordt. Wij vragen u de wet aan te passen zodat de MBO instellingen verplicht worden de expertise van cluster 2 in te zetten voor de dove, slechthorende, doofblinde deelnemer of deelnemer met een taalspraakstoornis.

 

  • Ons kind met een ernstige taalspraakstoornis kan straks de begeleiding die zij/hij nodig heeft in het regulier onderwijs niet meer krijgen. Daardoor bestaat er een reële kans dat zij/hij sneller instroomt in het speciaal onderwijs ofwel langer op een cluster 2 school blijft. Dat willen wij niet!

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa