Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Voorbeelden om te reageren op het wetsvoorstel Passend Onderwijs → Nieuws  → Home  

print

Speciaal voor medewerkers van de scholen in cluster 2.

logo simeaVoorbeelden voor medewerkers van de scholen in cluster 2 om te reageren op het wetsvoorstel Passend Onderwijs. Als je de naam van je school wilt gebruiken kun je daar waar Siméa staat de naam van de school invullen.

Tot 8 maart 2011 kun je reageren op het wetsvoorstel Passend Onderwijs via een internetconsultatie; een digitale vragenlijst op het internet uitgezet door het ministerie van OC&W: www.internetconsultatie.nl/passendonderwijs.

We hopen op een overweldigend aantal reacties, van ouders en van medewerkers, om zo duidelijk te maken dat de bezuinigingen van de minister een dramatisch gevolg hebben voor onze dove, doofblinde leerlingen en leerlingen met ernstige spraaktaalproblemen. Hieronder staat een opsomming van adviezen die je bij deze consultatie kunt gebruiken. Hierbij wordt nadrukkelijk niet ingegaan op de bezuinigingen zelf. Opmerkingen daarover worden namelijk niet meegenomen als geldige reactie. De reactie moet een relatie hebben met de concept wettekst. Je kunt alle adviezen overnemen of alleen die adviezen gebruiken die jou het meest aanspreken.

 Ook ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben we argumenten gegeven om deel te nemen aan deze consultatie.  


(Download de tekst als word-document)

Siméa heeft de volgende adviezen aan de minister om het wetsvoorstel Passend Onderwijs te verbeteren:

 • Vanaf augustus 2012 sneeuwt een groot aantal van onze dove, doofblinde, ernstig slechthorende leerlingen en leerlingen met taalspraakstoornissen onder binnen het regulier onderwijs omdat ze niet de juiste begeleiding en ondersteuning zullen krijgen. De vraag is of het reguliere onderwijs ooit in staat is deze gespecialiseerde vorm van onderwijs te verzorgen. Daarom vinden wij het belangrijk dat begeleiding door cluster 2 onderwijs ook voor onze leerlingen in het reguliere onderwijs bij wet geregeld wordt.
 • Communicatie en taal zijn onmisbaar in ons leven en in de ontwikkeling van kinderen. Het zijn basisvoorwaarden die alleen door het behouden en ontwikkelen van expertise op deze groep geboden kan worden. Noodzakelijke kennis raakt versnippert en gaat verloren als deze ondersteuning over de vele individuele scholen en door het hele land gespreid wordt.
  Behandel cluster 2 daarom op alle punten als cluster 1.

 • Onderzoek (Roeters 2008) bevestigt dat cluster 2 scholen bij uitstek de juiste kennis en expertise hebben om de verschillen in onderwijsbehoefte binnen haar leerling populatie goed af te stemmen. Ook blijkt dat deze aanpak een preventieve waarde heeft en vervolgproblematiek voorkomt. Preventieve begeleiding moet daarom terug in het pakket van cluster 2.
 • U kunt als Minister zorgen dat het regulier onderwijs gebruik moet maken van de reeds beschikbare expertise binnen het cluster 2 onderwijs.
 • Kan de Minister ons garanderen dat de noodzakelijke kennis en expertise van een uitgebreid taalaanbod, zoals die nu in cluster 2 door de ambulante begeleiding aangeboden wordt, behouden blijft als de leerlingen in het regulier onderwijs zitten?
 • Er is een enorme kloof tussen de expertise van cluster 2 scholen en de kennis binnen de reguliere school met betrekking tot de zorg voor leerlingen met een beperking in communicatie en taal. De ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs overbrugt deze kloof. Ouders maken zich ernstig zorgen wie er straks voor hun kind gaat zorgen, wie kan de verantwoordelijkheid nemen voor de specifieke communicatie die voorwaardelijk is voor deze kinderen?
 • De ambulant begeleider is bij uitstek in staat de zorg rondom de leerling te organiseren en met behulp van zijn of haar expertise de leraar in het regulier onderwijs te coachen. Deze werkwijze voorziet in een goede kwalitatieve vorm van passend en thuisnabij onderwijs. Wie neemt deze rol straks over?
 • De ingrepen in het speciaal onderwijs zullen leiden tot “verschraling” van het aanbod in de diepte en de breedte. De kans dat leerlingen van cluster 2 met een goede intelligentie straks met de juiste diploma’s van school komen en doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt wordt kleiner. Het reguliere onderwijs is niet in staat dit op te pakken omdat daar geen prioriteit ligt en geen hoge score te halen valt. Met andere woorden: kinderen met kansen op uitstroom met diploma vallen straks tussen wal en schip!

 •  Wij vragen ons af of scholen in het MBO de specifieke expertise die nodig is voor de begeleiding van deelnemers met een beperking zullen ‘inkopen’ bij expertisecentra. Of gaan deze scholen eerst ‘zelf iets proberen’  als zij zelf het budget beheren? Wij maken ons ernstige zorgen over de kwaliteit van de begeleiding die onze deelnemers straks geboden wordt. Wij vragen u de wet aan te passen zodat de MBO instellingen verplicht worden de expertise van cluster 2 in te zetten voor de dove, slechthorende, doofblinde deelnemer of deelnemer met een taalspraakstoornis.
 • Er is geen onderbouwing te vinden voor het feit dat er voor een groot deel van onze leerlingen zo fors wordt ingegrepen in de ambulante begeleiding.
 • Leerlingen met een ernstige taalspraakstoornis kunnen de begeleiding die zij nodig hebben in het regulier onderwijs straks niet meer krijgen. Daardoor bestaat er een reële kans dat zij sneller instromen in het speciaal onderwijs of wel langer op een cluster 2 school blijven.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa