Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Onderzoek naar kwaliteit dovenonderwijs biedt verbeterpunten  → Nieuws  → Home  

print

Dovenschap en FODOK (de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen) hebben nader onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het onderwijs aan dove kinderen in Nederland.

Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen die met enige regelmaat bij Dovenschap en FODOK binnenkomen en een aantal enquêtes in 2003 over de kwaliteit van het dovenonderwijs. Veel ouders, oud-leerlingen en schoolmedewerkers bleken zich zorgen te maken over de kwaliteit van het dovenonderwijs: het niveau ervan zou achterlopen bij dat van het regulier onderwijs en ook leek men niet tevreden over de kwaliteit van het onderwijs in Nederlandse gebarentaal en Dovencultuur. 

Dovenschap vond deze resultaten verontrustend en besloot tot een vervolgonderzoek. De FODOK sloot zich hierbij aan en vervolgens is een gezamenlijke werkgroep ingesteld met de opdracht onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van het dovenonderwijs en te komen met aanbevelingen op dat punt. Mevrouw Rochella Welvaart, studente Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, heeft bij wijze van afstudeerproject, via enquêtes en interviews ouders, oud-leerlingen en leerkrachten gevraagd naar hun beleving van de kwaliteit van het onderwijs aan dove leerlingen.
Helaas zijn door het aanvankelijke gebrek aan medewerking van een aantal scholen minder ouders bereikt dan de bedoeling was en namen er relatief weinig ouders van oudere dove kinderen deel.

Uit het onderzoek blijkt o.a. dat ouders zich zorgen maken over de vraag of hun kind op de dovenschool voldoende wordt voorbereid op het vervolgonderwijs. Verder is niet iedereen te spreken over de kwaliteit van de communicatie in het dovenonderwijs; de (jongere) ouders zijn hierover vrij gematigd, de mening van de oud-leerlingen is onverdeeld negatief.

Op basis van bovenstaande wil de werkgroep een discussie starten tussen de betrokken groepen: ouders en (oud)leerlingen, vertegenwoordigers uit de dovenwereld, scholen en de inspecties voor het onderwijs. Daarom wordt in mei een expertisebijeenkomst georganiseerd, waarbij het gezamenlijke doel zal zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan dove kinderen door kwaliteitseisen en meetpunten op te stellen.

De besturen van Dovenschap en FODOK gaven een gezamenlijke reactie op het rapport (en de eerder verschenen Inspectierapporten) en noemden de volgende speerpunten voor de verbetering van de kwaliteit van het dovenonderwijs:

  1. Verbetering van het communicatieaanbod voor dove kinderen, waarbij uitbreiding van de scholing van horende medewerkers in deze en actieve werving van dove medewerkers van het grootste belang zijn.
  2. Meer aandacht voor adequate toetsing van dove leerlingen, waardoor alle betrokkenen een reëler beeld krijgen van de sterke en de zwakke kanten van de betreffende leerling.
  3. Verbetering van het leerstofaanbod, waarmee leerlingen ook beter worden toegerust voor een eventuele overstap naar het regulier onderwijs. Vanzelfsprekend hoort daar voldoende aandacht voor het gesproken Nederlands bij. Voor de hoogste klassen van het basisonderwijs zal ook Engels een vaste plaats op het rooster moeten innemen.
  4. De dovenscholen zouden belanghebbenden meer inzicht moeten geven in de opbrengsten van het door hen verzorgde onderwijs, opdat ouders goed geïnformeerd keuzes kunnen maken, met en voor hun kind.


De tekst van het rapport is te vinden op: www.dovenschap.nl

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa