Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Nieuws vanuit Inspectie onderwijs → Nieuws  → Home  

print

(03-08-11) E-nieuws speciaal onderwijs - juni 2011.

Opbrengstgegevens: volgend schooljaar gevraagd

In het (v)so wordt opbrengstgericht werken belangrijker. In het nieuwe toezichtkader, dat in september 2012 van start gaat, staan de opbrengsten en het ontwikkelingsperspectief meer centraal. De inspectie kijkt in de toekomst jaarlijks éérst of zij risico’s op de school vermoedt, het zogenoemde risicogestuurde toezicht. Risico’s kunnen blijken uit onder meer opbrengsten, het ontbreken van opbrengstgegevens, plotseling sterk veranderende leerlingpopulatie of personeelsverloop.
Als voorbereiding op deze manier van werken heeft de inspectie sinds voorjaar 2010 een groot aantal pilotscholen gevraagd gegevens aan te leveren. Volgend schooljaar zal de inspectie voor het eerst bij de scholen voor so en vso opbrengstgegevens vragen over het cohort dat in schooljaar 2010/2011 de school verlaat. De inspectie vraagt van dit cohort uitstromers opbrengstgegevens (uitstroombestemming, toetsgegevens) en leerlingkenmerken (onder meer IQ). Meer informatie.

Internet Schooldossier: houd gegevens up-to-date

Het aanleveren van gegevens aan de inspectie – denk aan schoolgids, schoolplan, adreswijzigingen, en in het komend schooljaar ook opbrengstgegevens – vindt meer en meer digitaal, via het Internet Schooldossier plaats. Veel scholen en besturen voor (v)so hebben hun gegevens in het ISD nog niet helemaal op orde. Zo bleken veel scholen, die meededen met de pilot nieuw toezicht, problemen te hebben met inloggen.
Om in te kunnen loggen in het ISD hebt u een Entree account (gebruikersnaam en wachtwoord) nodig, waaraan de digicode van uw school is gekoppeld. Lukt dat niet, kijk dan eerst hier of neem contact op met de helpdesk van Kennisnet/Entree, telefoonnummer: 0800 536 647 638 of via mail, entree@kennisnet.nl.

Toezicht op rec’s en cvi’s

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de regionale expertisecentra en de commissies voor de indicatiestelling. Dit toezicht richt zich op de kwaliteit van uitvoering van de wettelijke taken van het rec en de toepassing van wet- en regelgeving bij de indicatiestelling door de cvi.
Tot aan de invoering van passend onderwijs houdt de inspectie toezicht volgens de huidige wetgeving. In 2011 en 2012 is de inspectie extra alert op de indicatiestelling door de cvi’s. Wij doen dit onder meer door de gegevens van CVI Net te koppelen aan onze gegevens. Als de huidige systematiek van indicatiestelling verdwijnt, moet in de overgangsfase immers wel steeds een actueel beeld beschikbaar zijn van de ontwikkelingen in aantallen en aard van de indicaties.
De inspectie publiceert de vastgestelde rapporten van bevindingen voor ieder rec en iedere cvi.

Gedragscodes in het onderwijs belangrijk

De inspectie houdt ook toezicht op de sociale veiligheid van leerlingen en leerkrachten. Vertrouwensinspecteurs worden geregeld benaderd met klachten over grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen van leerlingen en leraren, maar ook van schoolleiders. In veel gevallen is het gevoel van veiligheid in het geding. Het is belangrijk dat een school aantasting van sociale veiligheid probeert te voorkomen. Een gedragscode voor de sociale omgang kan daarbij een belangrijke rol spelen.

In tegenstelling tot andere beroepsgroepen (zoals de kinderopvang) bestaat er voor het onderwijs geen centrale, algemeen geldende gedrags- of beroepscode. Scholen en hun besturen zijn daarom zelf aan zet. Veel scholen hebben al een pestprotocol en algemene gedragsregels voor in en om de school. Maar een volwaardige gedragscode bevat ook gedragsregels voor bijvoorbeeld taalgebruik, kleedgedrag en gsm- en internetgebruik. Sommige besturen die al werken met een gedragscode, geven hier de voorkeur aan boven een beroepscode. Dit omdat op een school meerdere disciplines werkzaam zijn (onderwijsgevenden, conciërges, et cetera).

Op de website van het Centrum voor School en Veiligheid van het APS vindt u veel informatie en hulpmiddelen voor het maken van (schooleigen) gedragsregels zoals bijvoorbeeld voor de thema’s gedrag en kleding en digitaal pesten.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa