Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Nieuwe planning invoering Passend Onderwijs → Nieuws  → Home  

print

(18-06-2012).

De Eerste Kamer buigt zich op dit moment over het wetsvoorstel Passend Onderwijs. Eerder heeft de gelegenheidscoalitie in het “Lenteakkoord” al besloten dat de bezuinigingen op passend onderwijs niet doorgaan en dat de invoeringsdatum met een jaar is opgeschoven naar 1 augustus 2014.

De Eerste Kamerleden hadden veel vragen aan de minister over het wetsvoorstel. In een brief (1 juni 2012) geeft de minister aan welke planning zij in gedachten heeft als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste punten uit de brief.

Wilt u de uitgebreide samenvatting lezen dan klikt u op deze link. In de brief wordt niet altijd duidelijk aangegeven hoe zaken voor cluster 2 geregeld zullen zijn. In de samenvatting is deze informatie schuin gedrukt weergegeven.

Op 3 juli staat, onder voorbehoud, de plenaire bespreking van het Wetsvoorstel op de agenda van de Eerste Kamer. Hopelijk komt er dan nog voor de zomervakantie duidelijkheid of de wet al dan niet wordt ingevoerd. 

 

Samenwerkingsverbanden en

cluster 3 en 4

Cluster 2

Augustus 2012

 

Als de Eerste Kamer instemt met Passend Onderwijs dan wordt de Wet in augustus 2012 gepubliceerd. De indeling van de samenwerkingsverbanden is dan ook bekend.

 

Samenwerkingsverbanden kunnen zich formeel laten registreren. Voorwaarde is dat is voldaan aan de wettelijke eisen.

 

Schoolbesturen van cluster 2 scholen moeten gaan samenwerken in instellingen i.o.. De instellingen i.o. kunnen zich laten registreren bij DUO als men aan de voorwaarden voor het vormen van een instelling i.o. voldoet: onderwijs (mogelijkheden SO en VSO) en begeleiding bieden aan de doelgroep: dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met esm. Voor doofblinde leerlingen is een uitzondering gemaakt, hiervoor is één instelling verantwoordelijk.

 

Schooljaar 2012/2013:

 

* Inrichting samenwerkingsverband.

 

* Inrichting ondersteuningsplanraad.

 

* Vormgeving ondersteuningsplan en overleg met gemeenten en ondersteuningsplanraad zodat in het voorbereidingsjaar die activiteiten zoveel mogelijk zijn afgerond.

 

* Cluster 2 werkt verder aan de herinrichting van het onderwijs en de begeleiding aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. De onderdelen uit het project Passend Onderwijs worden verder uitgewerkt.

 

* Met de regionale samenwerkingsver-banden wordt o.a. afstemming gezocht over de procedure van toelating en het verkennen van mogelijkheden om medium arrangementen te kunnen realiseren.

 

* Schoolbesturen van cluster 2 scholen werken aan het inrichten van instellingen i.o.

 

Schooljaar 2013/2014:

 

* Per 1 november 2013 moet het samenwerkingsverband een rechtspersoon zijn.

 

* Uiterlijk 1 februari 2014 legt het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan voor aan de ondersteuningsplanraad.

 

* Uiterlijk 1 mei 2014 is het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband vastgesteld en ingediend bij de inspectie.

 

* Instellingen i.o. moeten uiterlijk op 1 november 2013 een rechtspersoon zijn.

 

* De herinrichting van het onderwijs en begeleiding cluster 2 krijgt dit schooljaar zijn beslag.

 

* Voor o.a. ouders, scholen/verwijzers en de samenwerkingsverbanden is duidelijk hoe cluster 2 de toelating, het onderwijs en de begeleiding in richt.  

 

* De procedure van toelaatbaarheids-bepaling is aan het eind van dit schooljaar ingericht.

 

Schooljaar 2014/2015: 1 augustus 2014: zorgplicht wordt ingevoerd

 

* De huidige samenwerkingsverbanden en de REC’s vervallen.

 

* De scholen in het samenwerkingsverband krijgen zorgplicht.

 

* Het samenwerkingsverband passend onderwijs is verantwoordelijk voor de indicatiestelling en toedeling van extra onderwijsondersteuning.

 

* Er is sprake van budgetfinanciering.

 

* De REC’s van cluster 2 vervallen.

 

* Cluster 2 krijgt op 1 augustus 2014 ondersteuningsplicht.

 

* De instelling Cluster 2 is verantwoordelijk voor de toelaatbaarheidbepaling cluster 2 en de toewijzing van onderwijsarrangementen.

 

* Er is sprake van budgetfinanciering.

 

 

* Het samenwerkingsverband ontvangt het reguliere schooldeel van de rugzakmiddelen. Het samenwerkingsverband heeft de verplichting de middelen te herbesteden bij de (V)SO scholen tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.  

 

* Deze systematiek zal ook gaan gelden voor de budgetten preventieve en terugplaatsing ambulante begeleiding (PAB en TAB).

 

* De instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen ontvangen het reguliere schooldeel van de rugzakmiddelen leerlingen cluster 2.

Er worden afspraken gemaakt met de PO Raad en de VO Raad hoe deze middelen in te zetten ten behoeve van geïndiceerde leerlingen cluster 2 in het regulier onderwijs.

 

* De budgetten PAB en TAB van cluster 2,  worden toegekend aan de instellingen cluster 2.

 

* Het samenwerkingsverband ontvangt een aantal budgetten, dat eerder onderdeel uitmaakte van de categorie „bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging in de bezuinigingen.

 

De instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen ontvangen het huidige deel dan wel een evenredig deel van de budgetten die vallen onder de categorie “bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging

 

Schooljaar 2015/2016 

 

De nieuwe bekostigingssystematiek gaat volledig van start;

* De samenwerkingverbanden ontvangen het nieuwe normbudget voor de zwaardere vormen van extra onderwijsondersteuning.

 

* De verevening start en is afgerond per 1 augustus 2020.

 

* De middelen voor de ambulante begeleiding en TAB en PAB, gaan naar het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft nog één jaar de verplichting tot herbesteding bij de (v)so-scholen waar het eerder ambulante begeleiding van ontving tenzij anders afgesproken.

 

Cluster 2 werkt sinds schooljaar 2014/2015 volgens de wettelijke regeling: Landelijk speciaal onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen.  

 

 

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2020 Siméa