Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Nieuw ministerieel besluit over beroepsopleidingen markeert einde van btw-keuzerecht → Nieuws  → Home  

print

Met ingang van 1 juli 2010 is het niet meer mogelijk beroepsopleidingen naar keuze btw-vrijgesteld of btw-belast aan te bieden.

Met ingang van 1 juli 2010 is het niet meer mogelijk beroepsopleidingen naar keuze btw-vrijgesteld of btw-belast aan te bieden. Op deze datum treedt een (uitgestelde) maatregel uit het Belastingplan 2010 in werking, met als doel de Nederlandse wetgeving aan te passen aan de Europese regels.


Onder beroepsopleidingen vallen in de eerste plaats de (wettelijk) erkende opleidingen die verband houden met een specifiek vak of een beroep, en beroepsherscholing. Daarnaast zijn er allerlei "korte" cursussen, die niet in strikte zin opleiden voor een vak of beroep, maar die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Dit type cursussen, ook wel bijscholing genoemd, wordt aangeboden door diverse partijen (zoals uitgevers, accountantskantoren, advocaten, automatiseerders en andere trainingsbureaus, maar ook door de reguliere onderwijsinstellingen).
Keuzerecht beroepsopleidingen is per 1 juli 2010 vervallen
Tot 1 juli 2010 gold voor de beroepsopleidingen, die hierboven zijn aangeduid als bijscholing, een keuzerecht. Op grond daarvan konden aanbieders binnen zekere grenzen kiezen voor btw-heffing. Per 1 juli 2010 is dit keuzerecht vervallen. Beroepsopleidingen kunnen vanaf die datum alleen nog vrijgesteld van btw worden aangeboden door "erkende" instellingen van beroepsopleiding en herscholing. Het gaat hierbij om beroepsopleidingen:
◊ verstrekt door uit de openbare kassen bekostigde instellingen die zijn genoemd in de bijlage bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, of bedoeld bij de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;
◊ die zijn ingeschreven in de registers CROHO (centraal register opleidingen hoger onderwijs) en Crebo (centraal register beroepsopleidingen); of
◊ verstrekt door instellingen die zijn ingeschreven in het nieuwe RKBO (register kort beroepsonderwijs).

Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) - ook voor ZZP-ers
Het RKBO is onlangs opengesteld voor alle (nog niet officieel erkende), instellingen die "kort" beroepsonder-wijs aanbieden en voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Onder "kort beroepsonderwijs" vallen de hiervoor al genoemde bijscholingscursussen, die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Anders dan de naam van het register doet vermoeden, is de duur van de beroepsopleiding niet van belang.
Ook buitenlandse instellingen kunnen zich registreren in het RKBO. Voor ZZP-ers was het nog onduidelijk of zij zich konden registreren in het RKBO. Het besluit schept op dit punt duidelijkheid: natuurlijke personen die zelfstandig als docent handelen en beroepsopleidingen verzorgen voor onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden en (mits geregistreerd) de btw-vrijstelling (blijven) toepassen.

Btw-vrijstelling blijven toepassen en nog niet geregistreerd? Actie noodzakelijk!

Niet (wettelijk) erkende/niet geregistreerde instellingen, die hun "kort beroepsonderwijs" vrijgesteld van btw willen blijven aanbieden (bijvoorbeeld omdat hun klanten de btw niet kunnen aftrekken), moeten zich zo snel mogelijk aanmelden bij het register via www.crkbo.nl. Een audit door een externe partij om te beoordelen of de instelling (of ZZP-er) voldoet aan de vastgelegde kwaliteitscode, kan deel uitmaken van de registratieprocedure.

Voor contracten die zijn afgesloten vóór 1 juli 2010 blijft het oude keuzerecht gelden tot 1 januari 2011. Via dit overgangsrecht wil het Ministerie van Financiën de sector de tijd geven de inschrijving te realiseren. Het lijkt ons redelijk dat ook sprake is van "een contract afgesloten vóór 1 juli 2010" als de desbetreffende beroepsopleiding vóór die datum in de markt is gezet, bijvoorbeeld via een flyer of een vergelijkbare aankondiging. Dat is echter een punt van afstemming met de inspecteur.

Degenen die hun cursussen al met btw aanboden en dat willen blijven doen, hoeven zich niet te melden. Contracten gesloten op of na 1 juli 2010 door niet geregistreerde aanbieders zijn (behoudens de hierna genoemde goedkeuring) verplicht belast met btw.
De vrijstelling geldt vanaf de datum van opneming in het register, maar met de erkenning en opname in het RKBO is uiteraard tijd gemoeid. Gezien de korte periode tussen aankondiging en inwerkingtreding (het besluit is van 22 juni 2010 maar werd pas gepubliceerd in de Staatscourant op 30 juni 2010), keurt de Staatssecretaris goed dat instellingen die zich willen laten registreren, tussen 30 juni 2010 en het moment van hun opname in het register hun beroepsonderwijs toch btw-vrijgesteld mogen aanbieden. Voorwaarde is dat de instelling (of ZZP-er) vóór 1 oktober 2010 is aanmeld en vóór 31 december 2010 is opgenomen in het register.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa