Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Medewerking gevraagd bij: → Nieuws  → Home  

print

inventariseren van de inhoudelijke knelpunten bij de indicatiestelling van ESM leerlingen.

Medewerking gevraagd!
Er gaat veel veranderen bij de invoering van Passend Onderwijs (voorzien in augustus 2013). De scholen voor het onderwijs aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen werken aan de herinrichting van het proces van toelating en de toewijzing van het onderwijs en de ondersteuning aan deze leerlingen.

Vanwege de signalen die vanuit verschillende gremia worden aangegeven dat er inhoudelijke knelpunten zijn bij de indicatiestelling van met name leerlingen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden heeft het bestuur van Siméa besloten tot de instelling van een commissie ESM. De voorzitter van de commissie is mevrouw drs. T.J.A.G.M. Raedts-Thomassen.

De commissie heeft de opdracht het bestuur inzicht te geven in de inhoudelijke knelpunten die er spelen bij de indicatiestelling van de ESM leerlingen en te adviseren over hoe deze knelpunten op te lossen.

De commissie is nu gestart met het inventariseren van inhoudelijke knelpunten bij het indiceren van leerlingen met ESM die aangewezen zijn op het onderwijs en/of de ambulante begeleiding van cluster 2. Ook verneemt de commissie graag welke oplossingsrichtingen men ziet voor de gesignaleerde knelpunten of hoe men er op dit moment in de praktijk mee omgaat.Uitgaand van de indicatiecriteria ESM zoals die nu gebruikt worden, zijn de vragen:

  1. De leerlingen die door de CvI volgens de huidige criteria ESM zijn geïndiceerd, zijn dat de ESM leerlingen die volgens u ook daadwerkelijk afhankelijk zijn van de expertise van cluster 2 voor wat betreft het onderwijs en de begeleiding?  
  2. Uitgaand van de definiëring in de kadernotitie zie bijlage 1: In hoeverre sluit dit uitgangspunt aan bij de huidige doelgroep ESM leerlingen?
  3. Welke 5 meest prangende inhoudelijke knelpunten zijn op dit moment te formuleren bij de indicatiestelling van ESM leerlingen?  
  4. Welke oplossingsrichtingen ziet u voor de ervaren knelpunten?

De geïnventariseerde knelpunten en suggesties voor oplossingsrichtingen worden door de commissie gebundeld en besproken met ter zake deskundigen.
 
De uitkomsten van de knelpunten, de voorgestelde oplossingen aangevuld met de reacties van de deskundigen, vormen de basis voor het advies aan het bestuur van Siméa (in juni 2012) over de aanpak van de knelpunten bij de indicatie van ESM leerlingen.

Gezien het tijdpad dat nodig is om een gedegen advies te kunnen voorbereiden  ontvangt de commissie uw reactie graag uiterlijk 15 februari via esm@simea.nl.
Het is écht van groot belang dat de inhoudelijke knelpunten vanuit zowel de geledingen binnen cluster 2 als vanuit externe gremia gebundeld worden om tot een gedegen advies te kunnen komen.

De commissie ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.

Als achtergrond informatie bij het beantwoorden van de vragen kunt u gebruik maken van de volgende documenten:  

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2020 Siméa