Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Kamer stemt in met bezuinigen op speciaal onderwijs → Nieuws  → Home  

print

Actie tegen de bezuinigingsvoorstellen
De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van ACTIE. Actie tegen de voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro op het speciaal onderwijs.

Eensgezind waren we als clusters en PO Raad tegen de draconische maatregelen die de Minister voorstelde. Heel veel mensen waren op de manifestatie in Nieuwegein aanwezig om kenbaar te maken dat de bezuinigingen niet geaccepteerd worden. Verschillende media zijn benaderd en hebben aandacht besteed aan de gevolgen. Op de site zijn een aantal uitzendingen nog (eens) te bekijken.

Cluster 2 heeft zich verzet tegen 300 miljoen bezuinigingen, heeft zich solidair verklaard met alle clusters. Cluster 2 is opgekomen voor de belangen van de kinderen en de ouders die onze expertise nodig hebben. Cluster 2 is opgekomen voor al die mensen die hard werken en zich inzetten voor de toekomst van de kinderen met een auditieve en communicatieve beperking. Ook vanuit cluster 2 waren mensen gekomen naar het debat in de Kamer op woensdagochtend 16 februari. Ook cluster 2 was vertegenwoordigd bij het debat op woensdag- en donderdagavond. 

De debatten
Er zijn stevige debatten gevoerd in de Kamer. Woensdag 16 februari met een onderbreking tussendoor, zeven uur.

Van met name de oppositie partijen in de Kamer werden argumenten aangedragen om de voorgenomen plannen bij te stellen. Partijen wezen de minister erop dat het te snel gaat en dat het om teveel geld gaat wat moet worden ingeleverd. Kamerleden wezen op de stapeling van maatregelen waardoor sommige scholen meer dan 50 % van hun budget kwijt raken. Kamerleden wezen de Minister op de positie van de ouders die door de maatregelen sterk wordt verslechterd. Kamerleden wezen de minister op de specifieke situatie van o.a. cluster 1, 2 en de scholen voor epilepsie. De Minister werd expliciet gevraagd om deze scholen te ontzien omdat het een kleine doelgroep betreft, een groep die redelijk stabiel is gebleven de afgelopen jaren en voor wie specifieke expertise noodzakelijk is die landelijk geborgd moet worden. Ook werd de Minister aangesproken op het feit dat zij in haar brief zegt dat zij dove, doofblinde en slechthorende leerlingen wil ontzien maar dat het in de praktijk niet gebeurt. De Minister leek niet te WILLEN luisteren!

De stemming
De oppositiepartijen riepen daarom de Minister President donderdag 17 februari op naar de Kamer. De Minister President kwam niet. Hij stond achter zijn Minister. Met andere woorden: “U kunt hoog of laag springen, wij hebben besloten 300 miljoen op het speciaal onderwijs te bezuinigen en daar blijven we bij!”

De Christen Unie vroeg een hoofdelijke stemming over de motie met de strekking om af te zien van de bezuinigingen op het speciaal onderwijs. Dit was een bijzonder moment. Alle Kamerleden werd persoonlijk gevraagd zich uit te spreken over de motie. Men kon het niet meer afdoen met alleen een hand op te steken. De uitkomst: 72 mensen stemden tegen de motie en 70 mensen stemden ermee in. Daarmee was de motie verworpen. De regeringspartijen VVD, CDA en PVV steunen het kabinetstandpunt. De meerderheid van de Kamer is voor de bezuinigen en dus kan de minister voorlopig doorgaan met de voorbereidingen om de plannen uit te voeren!

 

De impact
De impact van de maatregelen zijn enorm. De Maatregelen voor cluster 2 op een rij:

  • Gelden voor steunpunten autisme vervallen
  • Gelden voor de REC’s vervallen
  • Extra gelden voor de leerlingen die behoren tot de culturele minderheden vervallen
  • Gelden voor de extra bekostiging voor de ernstig gehandicapte leerlingen (zgn expertisebekostiging) vervallen
  • Gelden voor Terugplaatsing Ambulante Begeleiding en voor Preventieve Ambulante Begeleiding vervallen
  • Van het totale budget Ambulante Begeleiding voor esm-leerlingen, vervalt 57 %.
  • Scholen voor speciaal onderwijs worden gekort op hun middelen, ongeveer 10 %.

Voor cluster 2 gaat het om een bezuiniging van meer dan 53 miljoen euro. Cluster 2 moet 25 % van haar totale budget bezuinigen. Dit is een enorme bezuinigingsmaatregel. Die veel vraagt van alle medewerkers.

 

Hoe nu verder
Leggen wij ons nu neer bij de bezuinigingen? Is dit het resultaat van al onze inspanningen?

Nee,  Siméa zal zich er niet bij neer leggen. De bezuinigingen accepteren doen we niet. Kunnen we niet en willen we niet! We willen samen met cluster 1 en de PO Raad overleggen en afstemmen. De komende tijd zal het heus niet stil worden naar de mensen in Den Haag. We zullen Kamerleden blijven informeren over de gevolgen van de maatregelen. De internetconsultatie ronde is nog bezig. Wij roepen mensen op om te reageren op de wetsvoorstellen.  Het bestuur van Siméa bereidt ook een reactie voor.
De minister heeft toegezegd dat zij in juni de Kamer zal informeren over hoe het er mee staat. Siméa zal dan opnieuw stof tot nadenken aanreiken.

Toekomstperspectief
Een sombere toekomst? Het is zwaar weer voor ons cluster, voor ons onderwijs, voor onze leerlingen en hun ouders. Van de andere kant is het ook ons vak om te zoeken naar perspectief, hoe somber de huidige situatie ook is. Wij zijn het aan onze leerlingen verplicht voor hen een toekomst te blijven zien en de kleuren hiervoor aan te reiken. In deze tijd hebben de medewerkers elkaar hard nodig om samen de kleuren te vinden voor de kleurrijke toekomst van onze leerlingen. Het Siméacongres heeft als thema “Een kleurrijke toekomst”. Schrijf je in en deel met elkaar wat ons bindt: Het toekomstperspectief van de dove, doofblinde, slechthorende leerlingen en de leerlingen met ernstige taalspraakstoornissen! 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa