Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Invoering Passend Onderwijs uitgesteld tot 1 augustus 2014 → Nieuws  → Home  

print

(14-05-12).

De minister van OCW stuurde 11 mei een brief naar de Eerste Kamer. De Kamer had gevraagd aan de minister of aanpassing van het wetsvoorstel nodig is nu de  bezuinigingen op passend onderwijs niet meer doorgaan. Ook wilde de Eerste Kamerleden weten welke tijdsfasering het ministerie voorstaat. De Eerste Kamer vroeg daarnaast om informatie over de uitkomsten van het overleg met de vakbonden. 

Hieronder een samenvatting van de antwoorden van de minister:

Financiële randvoorwaarden:

 • Er wordt geen 300 miljoen euro meer bezuinigd op passend onderwijs.
 • Er is daarom geen reden om de klassen in het (voortgezet) speciaal onderwijs te vergroten.
 • Omdat er geen korting meer plaats vindt op o.a. de middelen Ambulante Begeleiding, is er meer geld beschikbaar voor extra ondersteuning aan leerlingen om een passend onderwijsprogramma te bieden. De AB middelen van cluster 3 en 4 gaan naar de schoolbesturen in het samenwerkingsverband. Tot het schooljaar 2016/2017 moeten samenwerkingsverbanden het geld besteden aan inzet van de medewerkers uit cluster 3 en 4 tenzij hierover in het samenwerkingsverband andere afspraken zijn gemaakt.
 • De minister noemt niet expliciet de gevolgen voor cluster 2. Maar ook voor cluster 2 geldt dat er geen korting meer plaats vindt op de ambulante begeleiding voor esm leerlingen.  
 • Het wetsvoorstel hoeft niet aangepast. Volstaan kan worden met het niet in werking laten treden van de bezuinigingen.

Fasering:

 • Scholen krijgen één schooljaar langer de tijd om de invoering vorm te geven
 • Als de Eerste Kamer de wet voor 1 augustus aanneemt, hebben schoolbesturen twee schooljaren de tijd voor de implementatie van de stelselherziening.
 • De zorgplicht wordt ingevoerd per 1 augustus 2014
 • Voor cluster 2 betekent dit dat de invoering van budgetfinanciering ook ingaat op 1 augustus 2014 en dat de besturen en de scholen nog twee jaar de tijd hebben voor de herinrichting van cluster 2.  
 • Het wetsvoorstel hoeft niet aangepast omdat de invoeringsdata worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit.

Personele consequenties:

 • Schoolbesturen kunnen eventuele ontslagaanzeggingen die het directe gevolg zijn van de bezuiniging op passend onderwijs intrekken, zo stelt de minister. Schoolbesturen krijgen hierover een brief.

Cluster 2

Het bestuur heeft op korte termijn overleg met het ministerie om duidelijkheid te krijgen wat nu precies de gevolgen zijn voor cluster 2.
Het bestuur is van mening dat het wenselijk is dat de ontwikkelingen binnen cluster 2 door gaan. Er is meer rek in de tijd en ruimte in de financiële middelen waardoor de druk op het traject wel verminderd is.
 
Eerste Kamer aan zet

De Eerste Kamer is nu aan zet. Het besluit dat de Eerste Kamer neemt is essentieel.  Mogelijk vindt deze besluitvorming nog voor de zomervakantie plaats. Pas dan zal er meer duidelijkheid zijn over hoe het met de invoering van passend onderwijs verder gaat.

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa