Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Reactie Siméa op rapport 'de kwaliteit van het onderwijs in cluster 2' → Documenten bij nieuwsitems  → Nieuws  → Home  

print

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht in het schooljaar 2007/2008 de kwaliteit van het onderwijs voor cluster 2-leerlingen nadat dat al eerder was gebeurd voor de leerlingen van cluster 4 en cluster 3.

Bij dit onderzoek zijn 46 scholen/afdelingen cluster 2 betrokken, zes zijn buiten beschouwing gelaten aangezien de rapportages ten tijde van de analyse nog niet definitief waren. De scholen/afdelingen zijn beoordeeld op 10 kwaliteitsaspecten die zijn geoperationaliseerd in 34 indicatoren.
Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs aan 398 cluster 2 leerlingen onderzocht die aan het regulier onderwijs deelnemen. Dit onderzoek vond plaats aan de hand van handelings- en begeleidingsplannen en lesobservaties. 

De Inspectie constateert dat de kwaliteit is verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren, op nagenoeg alle indicatoren scoren de scholen nu hoger dan in het schooljaar 2006/2007. De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op 65% van de cluster 2 scholen dan ook als voldoende.
Deze constatering van de Inspectie doet recht aan de toenemende aandacht, inzet en investeringen op de scholen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Op sommige scholen wordt de leerlingzorg als kwetsbaar beoordeeld, deze oordelen vormen veelal de basis voor het predicaat "zwak" of "zeer zwak". De kritische houding van de inspectie tav deze scholen is terecht. In hoeverre hieraan echter een eenzijdig negatief label moet worden gekoppeld is de vraag gelet op de ontwikkelingslijn van het cluster 2 onderwijs als geheel en de geringe houdbaarheid van de kwalificaties. Zo zijn er scholen die door een gerichte verbeteraanpak inmiddels een (licht) basisarrangement hebben gekregen.         

De inspectie constateert verder dat de opbrengstgerichtheid in toenemende mate gestalte krijgt binnen cluster 2. Steeds meer van onze scholen zijn in hun organisatie aan de slag met het invoeren van leerlijnen. Door voor rekenen of taal de leerlijnen te koppelen aan de kerndoelen, handelingsplannen en een leerlingvolgsysteem wordt systematisch  en intensief gewerkt aan opbrengstgericht werken aan de hand van ontwikkelperspectieven en uitstroomprofielen. Een goede zaak, wij stimuleren de scholen dan ook maximaal om hiermee verder aan de slag te gaan.  

De Stichting Siméa deelt de constateringen van de Inspectie op de onderdelen handelingsplanning, systematische leerlingenzorg en opbrengstgerichtheid ten aanzien van het onderwijs aan cluster 2 - geïndiceerde leerlingen die met een rugzak in het regulier onderwijs zitten. Op deze onderdelen is een verdere kwaliteitsslag noodzakelijk. Siméa acht het van belang dat in de samenwerking met het regulier onderwijs zowel de handelingsplannen alsmede de begeleidingsovereenkomsten SMART geformuleerde doelstellingen bevatten, die indicatief zijn t.a.v. het resultaat van de inspanning. Als bestuurlijk verantwoordelijken voor het onderwijs aan cluster 2 leerlingen nemen we deze noodzakelijke verbeteringen voor de groeiende groep geïndiceerde leerlingen in het regulier onderwijs, zeer serieus.

Tenslotte: de deelnemers in de Stichting Siméa hebben zich in het document Siméa en Passend onderwijs verbonden aan een aantal resultaten ten aanzien van kwaliteit voor de komende jaren. Deze resultaten sluiten grotendeels aan bij de aandachtspunten van de Inspectie. In die zin worden de opmerkingen van de Inspectie ervaren als ondersteuning van onze aanpak.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa