Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

COOLSpeciaal → Nieuws  → Home  

print

Het onderzoek COOLSpeciaal heeft tot doel om betrouwbare en representatieve gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, zowel op cognitief gebied als op niet-cognitief gebied. De gegevens kunnen uiteindelijk scholen ondersteunen bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief van de afzonderlijke leerlingen.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

Veel scholen in het speciaal onderwijs zijn hard bezig om meer inzicht te krijgen in de eigen leeropbrengsten. Daartoe wordt, mede onder invloed van de inspectie van het onderwijs, gewerkt aan het opstellen van ontwikkelingsperspectieven. Dat is geen gemakkelijke taak. Hoe bepaal je in het speciaal onderwijs haalbare onderwijsdoelen per leerling? Hoe kunnen toetsresultaten geïnterpreteerd worden, gegeven de soms grote verschillen tussen leerlingen in gedrag, leerbelemmeringen, intelligentie en schoolse geschiedenis? Scholen zijn nog zoekende naar goede indicatoren of standaarden waarmee leeropbrengsten kunnen worden beoordeeld, rekening houdende met deze grote heterogeniteit.

COOLSpeciaal wil proberen op dit vlak stappen vooruit te zetten. Het streven is om uit te zoeken welke groepen zorgleerlingen in  het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het regulier basisonderwijs kunnen worden onderscheiden, op basis van gegevens over bijvoorbeeld intelligentie, leerbelemmeringen, sociale kenmerken en combinaties daarvan. Het doel daarvan is meer zicht  te krijgen op welke ontwikkelingsmogelijkheden voor welke groep mogelijk/haalbaar is.

Die gegevens kunnen vervolgens weer gebruikt worden om scholen houvast te geven bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven. Er kan bijvoorbeeld worden nagegaan wat zwaar en minder zwaar meebepaalt welke leerresultaten worden behaald bij bepaalde groepen leerlingen. In welke mate doet intelligentie er toe, of type leerprobleem, of de kenmerken van de ouders, of de relatie tussen leerkracht en leerling, of het onderwijsniveau van de groep waarin het kind zit? Welke overeenkomsten of verschillen zijn er tussen zorgleerlingen in het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs? Antwoorden op deze vragen zijn voor de sector als geheel én voor de afzonderlijke scholen heel relevant. Veel actuele discussies over taak en belang van het speciaal onderwijs lijden immers aan het euvel van te weinig empirische onderbouwing.

Omdat er qua onderwijsbehoeften van kinderen de nodige overlap is tussen de clusters van het speciaal onderwijs, is het heel essentieel dat alle clusters aan het onderzoek deelnemen.

COOLSpeciaal is er op gericht de ontwikkeling van kinderen langere tijd te volgen. Voorlopig is voorzien in twee metingen: één in dit schooljaar en één in het schooljaar 2013-2014. Zo krijgt men zicht op de leerwinst die leerlingen behalen in drie jaar tijd, ook van de leerlingen die zijn doorgestroomd naar het voorgezet onderwijs. Deze gegevens geven ook weer bruikbare informatie voor het opstellen van ontwikkelingsperspectieven. Het onderzoek beperkt zich tot de gegevens van de leerlingen uit de geboortejaren  1998 en 2001.

De onderzoekers zoeken nog scholen uit cluster 2 en cluster 4 die bereid zijn aan het onderzoek deel te nemen. Voor meer informatie wordt verwezen naar: de website www.cool5-18.nl  (doorklikken naar tabblad Speciaal (basis)onderwijs).

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa