Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Samenvatting brief juni 2011 Passend onderwijs → Nieuws  → Home  

print

In de brief wordt ingegaan op:

  • Temporisering en de gevolgen daarvan
  • Expertisebekostiging
  • Behoud van expertise en mobiliteit
  • Verloop van de verdere uitwerking passend onderwijs
  • Moties en toezeggingen

Niet in de brief opgenomen: 

  • Uitwerking zorgplicht
  • De positie van ouders en de medezeggenschap
  • Wetsvoorstel Passend Onderwijs
  • Inhoudelijke uitwerking van het invoeringstraject
  • Reactie van de ECPO en de Onderwijsraad op het wetsvoorstel

Deze punten komen terug bij de behandeling van het wetsvoorstel na de zomer.

Temporisering
De Minister heeft in mei al aangekondigd het tempo van de bezuinigingen te vertragen. De structurele bezuiniging van uiteindelijk 300 miljoen blijft overeind.
Vanaf 2013 wordt jaarlijks steeds 100 miljoen bezuinigd, in 2015 is de bezuiniging dan opgeteld 300 miljoen. De temporisering wordt deels gefinancierd met geld voor de prestatiebeloning (120 miljoen euro).
Voordeel is dat scholen zich beter kunnen voorbereiden op de invoering en dat er minder mensen gedwongen ontslagen moeten worden.  

2012-2013: er wordt niet bezuinigd op passend onderwijs, middelen AB blijven bij scholen (V)SO en het budget van de REC's blijft in stand.
2013-2014: bezuiniging op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging,  10 % korting op expertise middelen en de helft van de bezuinigingen op de AB. (De rest van de AB middelen blijven bij de scholen.)
2014-2015: tweede deel bezuinigingen op de AB, 10 % korting op de groepsgrootte (V)SO. (De rest van de AB middelen blijven bij de scholen)

De Minister gaat investeren in professionalisering van docenten en schoolleiders. Zie ook Actieplan Leraar. De inspectie gaat explicieter toezien op het leraarschap.

Expertisebekostiging
Het budget voor expertise bekostiging blijft voor een groot deel behouden. Er wordt 10 % gekort op het budget. (In vergelijking met de eerdere plannen waarbij de expertise bekostiging volledig geschrapt zou worden.) 

Invoering, wetgevingstraject
De Minister streeft erna om de nieuwe wet per 1 augustus 2012 in te voeren.
De bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden moet per 1 november 2012 gereed zijn. Voor 1 maart 2013 moeten de samenwerkingsverbanden hun zorgplan naar de inspectie sturen. Zorgplicht voor de schoolbesturen gaat in per 1 augustus 2013.

In 2015-2016 gaan alle middelen voor AB (van cluster 3 en 4) naar de samenwerkingsverbanden. Dan wordt ook de eerste stap gezet voor verevening van de bekostiging.

Voorkomen tussentijdse groei
Het is belangrijk dat er geen verdere groei optreedt in het aantal indicaties voor (V)SO, LGF omdat er dan weer nieuwe bezuinigingen nodig zijn.
De Minister legt de verantwoordelijkheid bij de scholen om niet te veel leerlingen door te verwijzen en schaft de groeiregeling voor het (V)SO per 1 augustus 2012 af.

Regio indeling, samenwerkingsverbanden
De Minister sluit zo veel mogelijk aan bij de wensen en de al opgebouwde samenwerking van schoolbesturen. Verbanden moeten zoveel mogelijk samenvallen met gemeentegrenzen voor samenwerking op gebied van onderwijs, zorg en arbeidsmarkt.

In de bijlage bij de brief wordt een overzicht gegeven van de beoogde indeling, waarbij aanpassingen in overleg nog mogelijk is. Er komen twee reformatorische landelijke samenwerkingsverbanden, 1 voor po en 1 voor vo.

Invoering Passend onderwijs en ondersteuning
OCW in overleg met sectororganisaties, zorgt voor een strakke regie op de invoering. Schoolbesturen krijgen ruimte voor eigen invulling. Er worden modellen en instrumenten ontwikkeld die scholen en samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken.

Tot Slot
Houding van veld t.a.v. stelselherziening, los van de bezuinigingen, is positief. Zorgvuldige invoering is van belang. Temporisering lost een fors knelpunt op.

Komende tijd: inzet op wettelijke uitwerking en actieve ondersteuning van scholen. Na de zomer: wetsvoorstel en inhoudelijke uitwerking passend onderwijs.

Lees hier de hele brief van 17 juni 2011...

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa