Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Algemeen overleg Tweede kamer → Nieuws  → Home  

print

Op 16 februari vond in tweede delen een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen plaats over de beleidsvoornemens Passend onderwijs.

Onder grote publieke belangstelling was de kern van het debat dat het beleid van de minister op hoofdlijnen brede steun kreeg. De oppositie was fel over de bezuinigingen en droeg alternatieven en argumenten daarvoor aan. Men vond echter een minister, de beide coalitiepartijen en gedoogpartner tegenover zich die een handtekening hebben gezet onder het regeerakkoord inclusief de bezuinigingen en die vasthielden aan de gemaakte afspraken.

Een aantal punten kwam veelvuldig terug in het overleg:

 • de behoefte meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de groei en de verschillen tussen de deelname van groepen (bv. 5% PO versus bijna 20% VO), de onderzoeken die hieraan ten grondslag liggen en wat daarmee is gebeurd. De Minister gaf aan dat er voldoende onderzoek is gedaan en dat er nu gewerkt moet worden met een betere systematiek.
 • de zorg over het invoeringstraject. Zijn samenwerkingsverbanden (schoolbesturen en hun scholen) wel op tijd klaar? De Minister zal een zorgvuldig traject inzetten en verwacht dat men door de duidelijkheid die er nu is, de schouders er onder zet. Wel erkent zij dat het draagvlak dun is.
 • de positie van ouders vooral wat betreft het instemmingsrecht bij het vastleggen van een ontwikkelingsperspectief (handelingsplan), de vrije schoolkeuze en (het ontbreken van ) een geschillencommissie. Mw. van Bijsterveldt is van opvatting dat er bij de zorgplicht een goed onderbouwd zorgaanbod moet worden gedaan en dat er geen instemming behoeft te zijn bij het ontwikkelingsperspectief, maar wel een goede dialoog tussen school en ouders. Ouders blijven ook een vrije schoolkeuze houden, waarbij de minister benadrukte dat er steeds 3 zaken in het geding zin:
  a. de wens van de ouders
  b. de hulpvraag van de leerling, en
  c. de (on)mogelijkheden van de school.
  Zij zegde toe terug te komen op (on)wenselijkheid van de geschillencommissie.
 • de aandacht voor de professionaliteit van de leraar. Er werd verwezen naar de plannen die de staatsecretaris naar de Kamer zal sturen over het lerarenbeleid.
 • de zorg over bureaucratie in de nieuwe samenwerkingsverbanden. De minister gaf aan dat zij veel vertrouwen heeft in de scholen om overbodige bureaucratie te voorkomen. Ook verdwijnt veel bureaucratie door haar voorstellen, (zoals de indicatiecommissies).
 • het opheffen van de SWV WSNS, terwijl veel SWV prachtige ontwikkelingen door hebben gemaakt en nog steeds maken. Ook denominatieve aspecten speelden daarin een rol. De Minister zegde toe dat zij streeft naar een organische vorming van de nieuwe samenwerkingsverbanden, waarbij het eindplaatje helder is.
 • de mate waarin het referentiekader een rol gaat spelen en wanneer het beschikbaar is. Het streven is dat dit kader voor de zomervakantie is uitgewerkt als richtingaanwijzer voor het veld. Bij twijfel hierover zal de minister meer sturen.
 • het tijdstip waarop informatie naar de besturen in het (V)SO gaat over de effecten van de bezuinigingen op schoolniveau. Dat zal niet eerder gebeuren dan na een Voortgezet Algemeen Overleg.
 • de bezuinigingen in cluster 2, de scholen voor epilepsie en de bekostiging voor kinderen met Downsyndroom. Voor de expertisebekostiging zal de Minister bezien – net als bij het wegstrepen van de CUMI-maatregel – of fasering mogelijk is. De zgn. dubbele Rugzak voor leerlingen met het Downsyndroom zal verdwijnen.
 • de dreigende ontslagen van veel ambulante begeleiders en de expertise die daarmee verloren gaat. De Minister heeft hiervoor aandacht in haar bestuurlijke overleg met de onderwijsorganisaties.
 • het tijdpad van andere beleids- en wetgevingstrajecten. Er vindt interdepartementale afstemming plaats.
 • de effectieve inzet van de onderwijszorgmiddelen. Deze dienen zo veel mogelijk in de klas te worden ingezet. Dit en ook het effect zal worden gevolgd (rol ECPO) en de inspectie zal toezicht houden.

(Bron: www.passendonderwijs.nl)

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa