www.simea.nl/links/index-rechts.html

  → Home  

print

opci

OPCI
OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen.

Passend onderwijs
Informatie over Passend Onderwijs vanuit de overheid.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

logo poraad

PO-raad
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO).
www.poraad.nl

sprong vooruit

Sprong Vooruit
Sprong Vooruit ontwikkelt leerlijnen en leermiddelen voor dove en slechthorende leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Toegespitst op de eigenheid van de leerlingen.
www.sprongvooruit.nl

hoormijStichting Hoormij
Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook voor ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de hoofdtaken. Stichting Hoormij is een federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong.
www.stichtinghoormij.nl

logo plotsdoofStichting Plotsdoven
De Stichting Plotsdoven en Laatdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.
www.stichtingplotsdoven.nl

rtgStichting Register Tolken Gebarentaal
De Stichting Register Tolken Gebarentaal registreert alle erkende en gediplomeerde Tolken Gebarentaal en Schrijftolken in Nederland. Veel geregistreerde tolken die hun bereikbaarheidsgegevens hebben gepubliceerd, kunnen ook rechtstreeks voor een tolkopdracht worden benaderd.
www.stichtingrtg.nl

Werkpadwerkpad
Informatie over werk zoeken en behouden voor mensen die minder goed kunnen horen of zien, esm of autisme hebben.
www.werkpad.nl

Copyright 2003-2019 Siméa