Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Vragen over onderwijsarrangementen / ondersteuning aan reguliere scholen → Veelgestelde vragen en antwoorden Passend Onderwijs  → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

 Hoe krijgt mijn kind een onderwijsarrangement in 2014?
Antwoord: Als blijkt dat de reguliere school de ondersteuning van het kind niet aan kan of hierbij ondersteuning nodig heeft, dan wordt de trajectbegeleider van cluster 2 ingeschakeld. De trajectbegeleider van cluster 2 adviseert de Commissie van Onderzoek, na overleg met de ouders en verwijzers, over de onderwijsbehoefte van het kind. Deze commissie neemt de beslissing over het al dan niet toekennen van een onderwijsarrangement voor een bepaalde tijd.
naar boven


Wat is het verschil tussen onderwijsbehoefte en ondersteuningbehoefte?
Antwoord: De onderwijsbehoefte verwijst naar de behoefte van de leerling aan specifieke ondersteuning en begeleiding die hij nodig heeft om optimaal van het onderwijsaanbod te kunnen profiteren.
De ondersteuningsbehoefte verwijst naar de ondersteuning en begeleiding die de leerkracht of de school nodig heeft voor deze leerling.
naar boven


Mijn dove kind gaat naar een reguliere school dicht bij ons huis, blijft dit mogelijk?
Antwoord: Het blijft mogelijk maar of dat voor uw kind ook geldt, is afhankelijk van het onderwijsarrangement dat is toegewezen. Bestaande situaties zullen niet abrupt veranderen, er zal altijd sprake zijn van een overgangssituatie.
naar boven


Mijn kind gaat met een tolk naar de reguliere school, blijft dit mogelijk?
Antwoord: Voor kinderen uit cluster 2 is het van belang om naast de onderwijsbehoefte ook de communicatiebehoefte in kaart te brengen. Welke ondersteuning heeft een kind nodig om de lesstof te kunnen volgen, bijvoorbeeld solo-apparatuur en/of een tolk? Een schrijftolk of een gebarentaaltolk? In theorie kan er dus binnen ieder onderwijsarrangement ondersteuning van een tolk komen. Voor cluster 2 is de doventolkvoorziening van belang om maatwerk te kunnen bieden. Medio 2013 wordt meer duidelijk over hoe cluster 2 de doventolkvoorziening gaat inrichten.
naar boven


Mijn kind gaat naar speciaal onderwijs, blijft dit mogelijk?
Antwoord: Er zullen speciale scholen blijven bestaan, zoals omschreven in het intensieve onderwijsarrangement.
naar boven


Hoe gaat het taxivervoer bij een mediumarrangement geregeld worden?
Antwoord: Het taxivervoer wordt geregeld door de gemeenten. Alleen bij inschrijving in het speciaal onderwijs is er nu taxivervoer mogelijk. Het vervoer van leerlingen die een tussenvorm uit het medium arrangement hebben,] vraagt om overleg met de gemeenten. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het leerlingenvervoer in het kader van Passend Onderwijs.
naar boven

 

"Wat gebeurt er met de LGF beschikking van mijn zoon. Deze is geldig tot 1 augustus 2015. De ondersteuning is nu goed geregeld, blijft dit zo?"
Antwoord:
Met de invoering van de wet passend onderwijs per 1 augustus 2014 wordt de onderwijsbehoefte van uw zoon leidend voor het bepalen van de ondersteuning door cluster 2. Er wordt ook gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van de school waar uw zoon zit. Dit samen vormt een totaal aanbod vanuit cluster 2. Het aanbod wordt afgestemd met u als ouders en met de school van uw kind met als uitgangspunt "ondersteuning op maat". Het kan dus zijn dat de invulling van de rugzak nu, verschilt met de invulling na invoering van passend onderwijs.

Door de verandering in wetgeving vervalt de beschikking van uw zoon op 1 augustus 2014. Vanuit cluster 2 wordt gewerkt aan een overgangsregeling voor de leerlingen die al voor 1 augustus 2014 een beschikking hadden. In maart 2013 is hierover meer bekend. Deze informatie wordt afgestemd met de cliëntorganisatie en met de scholen. Te zijner tijd wordt vanuit Siméa de informatie ook via de website bekend gemaakt.
Terug naar boven

 

"Ik krijg te horen dat per 1-8-2014 de middelen voor LGF in zijn geheel overgemaakt worden aan de instellingen voor cluster 2. Ook het deel dat de reguliere scholen nu ontvangen. Klopt dit en hoe moet ik hier richting cluster 2 mee omgaan?"
Antwoord:
Uw informatie klopt.
Cluster 2 krijgt bij invoering van de wet passend onderwijs een landelijke wettelijke regeling. De overdracht van de reguliere middelen LGF voor cluster 2 leerlingen aan de instellingen cluster 2 sluit aan bij deze landelijke structuur.
De intentie van cluster 2 is de middelen nadrukkelijk te koppelen aan de onderwijsarrangementen van de cluster 2 leerling en gericht in te zetten op de ondersteuningsvragen van de school van de cluster 2 leerling(en). Dit vindt plaats in samenspraak met de school.
U kunt contact opnemen met de leidinggevende van de Dienst Ambulante Begeleiding van cluster 2.

 

Terug naar overzicht: vragen en antwoorden Passend Onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa