www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html

Vragenlijst signaleren van taal en/of spraakproblemen → Handreikingen  → Toolkit en praktijkvoorbeelden  → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Voor leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs, leeftijd 4 t/m 6 jaar.

Download hier de vragenlijst

Doel van de vragenlijst

De lijst heeft tot doel het signaleren van taal en/of spraakproblemen bij kinderen in de onderbouw van het regulier onderwijs. De vragenlijst is te gebruiken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Er worden handreikingen en suggesties gedaan aan de leerkracht voor het handelen naar aanleiding van de uitkomst. 

Achtergrond

Onomstotelijk staat vast dat kinderen met taal- en/of spraakproblemen op jonge leeftijd gerichte ondersteuning nodig hebben. Dit geldt zeker voor die kinderen bij wie de problematiek wordt veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis. Voor deze kinderen (en hun ouders) is het van belang dat de taalstoornis al voor de leeftijd van 4 jaar wordt gesignaleerd en dat zij professionele begeleiding krijgen. Binnen de jeugdgezondheidszorg worden signaleringsinstrumenten ontwikkeld om dit mogelijk te maken.  

De ervaring leert dat niet alle kinderen met taal- en/of spraakproblemen al in de voorschoolse periode gesignaleerd worden. Daarom ontwikkelde Siméa deze vragenlijst, mede op verzoek van het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs vraagt cluster 2 om aan te geven welke leerlingen voor een verwijzing naar cluster 2 in aanmerking komen.

Ervaringen met de vragenlijst

De vragenlijst is samengesteld uit beschikbare instrumenten. De vragenlijst sluit aan bij de lijst met vragen die ontwikkeld is voor de jeugdartsen. De vragenlijst is door een aantal leerkrachten en logopedisten uitgetest. Hun bevindingen en aanbevelingen zijn verwerkt in de huidige vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst blijkt niet veel tijd te vragen. De vragenlijst voorziet in een behoefte en biedt meerwaarde. 

Download de vragenlijst

(01-2014)

 

 

Copyright 2003-2019 Siméa