Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Algemene informatie → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

plaatje

De instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen zijn verantwoordelijk om te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs van de instelling of in aanmerking komt voor begeleiding in het reguliere onderwijs. De instelling is verplicht een Commissie van Onderzoek in te stellen.

Uitgangspunten bij het bepalen van de toelaatbaarheid zijn:

 • Vroege signalering of een leerling mogelijk gebaat is bij onderwijs of begeleiding door de instlelling is belangrijk. Bij twijfel kan men bij het aanmeldpunt van de instelling consultatie en advies aanvragen. 
 • De aanwezigheid van de stoornis(sen) én de onderwijsbehoefte van de leerling vormen het uitgangspunt.
 • Handelingsgericht werken c.q. diagnostiek vormt de basis van de gegevensverzameling.
 • De ouders en de reguliere school zijn belangrijke gesprekspartners bij het bepalen van de onderwijsbehoefte van de leerling.
 • Het uitgangspunt is maatwerk voor de leerling en de reguliere school om samen doelgericht te werken aan het opheffen en/of verminderen van de belemmeringen die de leerling door zijn auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis in het onderwijs ondervindt. 
 • Onderwijs of ondersteuning vindt in principe plaats binnen het reguliere onderwijs, tenzij het niet anders kan.
 • Het onderwijs en de begeleiding door de instelling is (in beginsel) een tijdelijke situatie en gericht op terugplaatsing naar het reguliere onderwijs met begeleiding en het uiteindelijk kunnen stoppen van de ondersteuning.
 • De inzet van de medewerkers van de instelling sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsvraag van de reguliere school. 
 • De instelling richt zich ook op de ontwikkeling van expertise in het regulier onderwijs ten behoeve van de overdracht.

Documenten

 1. Voor meer informatie wordt verwezen naar de brochure Van Vraag naar Ondersteuning.

 2. Voor een overzicht hoe de toelaatbaarheid bepaald wordt, klik hier...

 3. Voor een handreiking voor de leerkracht van groep 1 en 2 in het basisonderwijs om taal- en/of spraakproblemen te signaleren, klik hier...

 4. Om het onderwijsarrangement te kunnen vaststellen, zie deze handreiking...

 5.  'Wat als we het niet eens worden?'. Een overzicht van procedures bij klachten, geschillen en bezwaren, klik hier...

 6. De instellingen vinden het belangrijk dat ouders partner zijn bij het tot stand komen van de besluiten over het onderwijs of de ondersteuning aan hun kind. In de notitie “een goed besluit is een gezamenlijk besluit” geven de instellingen aan hoe zij die betrokkenheid van ouders willen realiseren.

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa