www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/passend-onderwijs-rechts.html

Algemene informatie → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

stroommodel cl2

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat een leerling niet langer een rugzak (budget) krijgt, maar ondersteuning op maat ontvangt.

De instellingen (voorheen bekend als: cluster 2) hebben de opdracht om ondersteuning te bieden aan leerlingen die doof, doofblind, slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

De instellingen bieden maatwerk. De ondersteuning is afhankelijk van de onderwijs- en communicatiebehoefte van de leerling en de vragen van de reguliere school of mbo instelling.

Om dit te kunnen bepalen worden de ouders, de leerling zelf, de reguliere school en eventuele verwijzers nauw betrokken in het traject. Het overleg is erop gericht om tot overeenstemming te komen.

In de brochure Van Vraag naar Ondersteuning wordt het traject om tot een beslissing te komen, op hoofdlijnen beschreven.

Brochure Van Vraag naar Ondersteuning

brochure simea 2014

Kwaliteitbrochure

Algemene informatie

Documenten Procesbeschrijving en kwaliteitsindicatoren

Links

Instellingen
auris.nl

kentalis.nl
viertaal.nl
vituszuid.nl

Ouder organisaties
fodok.nl
foss.nl

 

Onderwijs organisatie
poraad.nl
         
rijksoverheid.nl
 

Copyright 2003-2019 Siméa