www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/onderwijsarrangementen/

Algemene informatie onderwijsarrangementen → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

De onderwijsbehoefte centraal!
Hierbij past het werken met onderwijsarrangementen. Een onderwijsarrangement is niet een standaard product. Het is een pakket van ondersteuningsmaatregelen afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. En daarmee samenhangend, de ondersteuning aan de leerkracht en de reguliere school of MBO instelling waar de leerling staat ingeschreven. 

Er worden drie hoofdvormen van onderwijsarrangementen onderscheiden, afhankelijk van de intensiteit van de ondersteuning die nodig is voor de betreffende leerling:

Het intensieve onderwijsarrangement: de leerling is ingeschreven op een leslocatie van de instelling voor auditief en communicatief beperkte leerlingen en ontvangt onderwijs in een (V)SO setting of in een groep (met overeenkomstige onderwijsbehoeften) in het regulier onderwijs.

Het medium onderwijsarrangement: de leerling is ingeschreven bij het regulier onderwijs. Het is bedoeld voor die leerlingen voor wie een speciale onderwijssetting niet noodzakelijk is, maar die te weinig baat hebben bij de lichte vorm van ambulante ondersteuning.

Het lichte onderwijsarrangement: de leerling is ingeschreven bij het regulier onderwijs en ontvangt een vorm van ambulante ondersteuning die is afgestemd op zijn onderwijsbehoefte.

De type onderwijsarrangementen zijn op hoofdlijnen beschreven en landelijk vastgesteld. De concrete invulling, het aantal uren en de inhoud van de specifieke ondersteuning is maatwerk afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling.

De onderwijsbehoefte wordt vastgesteld door de Commissie van Onderzoek. Dit gebeurt op basis van advies dat na overleg met ouders en verwijzers wordt opgesteld. (zie ook toelatingsprocedure) De Commissie van Onderzoek bepaalt tevens de duur van het onderwijsarrangement.

Op grond van handelingsgerichte evaluatie vindt bijstelling van het toegekende onderwijsarrangement plaats of wordt gekozen voor een andere (intensievere of lichtere) onderwijsarrangement.

Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de brochure Van Vraag naar Ondersteuning (algemene informatie).

Copyright 2003-2019 Siméa