www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/nieuwsberichten-po/

Nieuwsberichten Passend Onderwijs 2014 en eerder → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

vingertje

2014

Tolkvoorziening in het onderwijs blijft vooralsnog onveranderd! (03-04-14)
Bij de invoering van passend onderwijs veranderen de regeling en de financiering van de tolkvoorziening in het onderwijs voorlopig niet.Er vindt nog overleg plaats tussen het ministerie, de besturen van de cluster 2 scholen en de belangenorganisaties over de wijze waarop de tolkvoorziening in het basis- en het voortgezet onderwijs en in het MBO op termijn het beste geregeld kan worden. De beroepsverenigingen van tolken gebarentaal en schrijftolken worden ook betrokken bij dit overleg. Wanneer de regeling verandert, worden de ouders, de leerlingen en de tolken hierover tijdig geïnformeerd.

Themadag Passend Onderwijs (24-03-14)
Op zaterdag 22 maart 2014 hebben de ouderorganisaties FOSS en FODOK en de jongerenorganisaties SH-Jong en JongerenCommissie een Themadag over Passend Onderwijs georganiseerd. Voor de Siméa presentatie klik hier

Handreiking voor de leerkracht van groep 1 en 2 in het basisonderwijs (27-01-14)
De leerkracht die twijfel heeft over de leerling die binnen het LVS uitvalt op taal/communicatie of op gedrag en sociale vaardigheden, krijgt met behulp van deze vragenlijst een indicatie van de ernst van de problematiek. De leerkracht krijgt handreikingen voor eventuele vervolgstappen. Lees meer...


2013

Veel vragen over de examens van auditief beperkte leerlingen (25-11-13)
In afstemming met het College van Examens maakte Siméa een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden hierop. Klik hier voor het overzicht...

Overdracht Tolkenvoorziening (12-08-13)
Siméa bericht: het besluit over de overdracht van de tolkenvoorziening naar cluster 2 is nog uitgesteld. Zie hier het bericht...
Bekijk het bericht in NGT.

 

Nieuwsbericht Siméa december 2013 (19-12-13)
Bekijk het bericht...

Verbeterde website onderwijsarrangementen NU beschikbaar (14-11-13)
De onderwijsarrangementen en kwaliteitsindicatoren van Siméa zijn al geruime tijd beschikbaar. Nu zijn ze ook een stuk toegankelijker gemaakt. Daarnaast is de mogelijkheid om een persoonlijk onderwijsarrangement aan te maken toegevoegd. Meer weten? Zie hier...

Kaderbrief Siméa middelen LGF cluster 2 nadere uitwerking (12-11-13)
In deze brief wordt een nadere uitwerking gegeven door de besturen van cluster 2 over hoe zij bij de invoering van passend onderwijs omgaan met de huidige middelen die in het kader van het LGF aan de reguliere scholen worden verstrekt. Lees de brief...

FOSS informatiedag (05-09-13)
Zaterdag 2 november a.s. wordt de FOSS-Informatiedag gehouden voor ouders, kinderen en professionals. Meer lezen...

Tweede Voortangsrapportage (21-06-13)
Staatssecretaris Dekker stuurde deze week de Tweede Voortgangsrapportage over de stand van zaken van de invoering van Passend Onderwijs naar de Eerste en Tweede Kamer. Bekijk rapportage...

Handreiking toeleiding onderwijsarrangementen (13-06-13)
Vanuit het deelproject onderwijsarrangementen (PasKlaar) is nu beschikbaar de handreiking toeleiding onderwijsarrangementen en een overzicht van de huidige indicatiestelling en het nieuwe toelaten.

Overgangsregeling LGF naar passend onderwijs
(15-5-13) De overgangsregeling voor leerlingen die nu een beschikking hebben voor cluster 2 bij invoering van de wet passend onderwijs is beschikbaar in een overzicht. Bekijk het schema. Bekijk het volledige document

Landelijke dag jongeren ESM (13-05-13)
Landelijke dag voor jongeren met ESM, door jongeren met ESM 14 juni in Utrecht. Aanmelding via de website van spraaksaam.

 

Grow2Work (13-05-13)
Ben je 16 jaar of ouder, heb je ESM of ben je doof of slechthorend, ben je op zoek naar werk. Dan is Grow2work misschien iets voor jou. Lees hier wat Grow2work voor je kan betekenen.

Reguliere middelen (10-04-13)
Siméa informeert het reguliere onderwijs over hoe de cluster 2 instellingen om gaan met de financiële middelen die de reguliere scholen nu ontvangen voor leerlingen met een rugzak en die bij invoering van passend onderwijs worden toegekend aan de instellingen cluster 2. Lees meer...

Samenvatting Kamerbrief en voortgangsrapportage (07-03-13)
Voor een samenvatting van de Kamerbrief en de voortgangsrapportage die de staatssecretaris 26 februari naar de Kamer heeft gestuurd, lees hier meer...

 

2012

Samenvatting brief staatsecretaris november 2012
(10-12-12) De staatsecretatis stuurde een brief aan de Tweede Kamer over de invoering passend onderwijs en invoering kwaliteitswet (V)SO. Lees de samenvatting van de brief met toegevoegde informatie cluster 2.

Onderwijsarrangementen en kwaliteitsdocumenten Siméa
(05-09-12) Op deze website is het deel rond Siméa passend onderwijs herzien. De onderwijsarrangementen en kwaliteitsdocumenten zijn algemeen toegankelijk. Bekijk...

Opnieuw uitstel behandeling wetsvoorstel
(05-09-12) De Eerste Kamer gaat de wetsvoorstellen Kwaliteit (V)SO en Passend Onderwijs pas op 2 oktober (onder voorbehoud) agenderen voor plenaire behandeling.

Nieuw! Film Impressie Medium Onderwijsarrangement
(15-06-12) Passend onderwijs is onder andere te realiseren met een medium onderwijsarrangement. De cluster 2 school werkt hierbij nauw samen met een school voor regulier onderwijs. Lees meer en bekijk het filmpje...

Nieuw invoeringstraject Passend Onderwijs
(15-06-12) De minister van onderwijs heeft 1 juni jl. aan de Eerste Kamer aangegeven hoe het nieuwe invoeringstraject voor Passend Onderwijs er uit gaat zien. Zie dit overzicht...

Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs juni 2012
(15-06-12) Bekijk hier de speciale Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs. Nieuwsbrief lezen...

Invoering Passend Onderwijs uitgesteld tot 1 augustus 2014.
(14-05-12) De minister van OCW stuurde 11 mei een brief naar de Eerste Kamer. Lees meer...

Eerste kamer verklaart wetsvoorstel Passend Onderwijs niet controversieel
(09-05-12) Hier was wel om gevraagd door GL; 50 Plus; SP; D66; OSF en PvdD. Lees meer...

Politieke ontwikkelingen en gevolgen wetgeving Passend Onderwijs
(27-04-12) Mogelijk minder bezuinigingen op passend onderwijs en uitstel behandeling van het wetsvoorstel. Lees meer...

Nieuwe brochure 'Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2'
(05-03-2012) In de brochure wordt aangegeven wat het verschil is tussen de huidige regelgeving en bekostiging voor cluster 2 en zoals het wordt na de invoering van passend onderwijs. Bekijk brochure...

Medewerking gevraagd bij het inventariseren van de inhoudelijke knelpunten bij de indicatiestelling van ESM leerlingen. Meer lezen: klik hier

Het bestuur van Siméa heeft de minister een brief gestuurd n.a.v. het wetsvoorstel Passend Onderwijs en Memorie van Toelichting
(12-01-2012) In de brief vraagt het bestuur opnieuw de aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen waardoor gekwalificeerde medewerkers met specifieke kennis en expertise van het onderwijs en de begeleiding aan onze doelgroep moet worden ontslagen. Daarnaast heeft het bestuur vragen aan de minister over een aantal uitwerkingszaken bij de inrichting van landelijk speciaal onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Simea stuurde de brief ook aan de Kamerleden van de Vaste Kamercommissie OCW. Download hier de brief.

Samenvatting Kadernotitie Afbakening en afstemming landelijk speciaal onderwijs en regionaal (speciaal) onderwijs. 
(12-01-2012) Ten behoeve van de Kamerleden maakte Siméa een samenvatting van de eerder verschenen Kadernotitie. Download hier de samenvatting. Voor meer informatie en achtergrond, download hier de Kadernotitie.

Vooraankondiging "Brochure ten behoeve van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs cluster 2" (voorlopige werktitel)
(12-01-2012) Vanuit het Siméa project Passend Onderwijs wordt een brochure gemaakt voor de samenwerkingsverbanden om hen te informeren over de veranderingen voor de toelating en de inrichting van het onderwijs in cluster 2 na 1 augustus 2013 (bij invoering van de wet Passend Onderwijs). De brochure is medio februari beschikbaar en wordt via de diensten AB en rechtstreeks verzonden aan de samenwerkingsverbanden PO en VO en aan de MBO instellingen. 

Beleidsnota Siméa en Passend Onderwijs, herziene versie januari 2012.
(12-01-2012) Het implementatie traject van Siméa om Passend Onderwijs in te voeren, de landelijke beleidsontwikkelingen op Passend Onderwijs en de bijstelling van het financieel kader maken een herziening van de eerdere notitie uit 2008 noodzakelijk.  Meer lezen

 

Nieuwsberichten Passend Onderwijs 2011....

Copyright 2003-2020 Siméa