www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/kwaliteit/

Documenten Procesbeschrijving en Kwaliteitsindicatoren → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

In onderstaande documenten worden per onderscheiden subdoelgroep (Doof/slechthorend, taalontwikkelingsstoornis, Meervoudige gehandicapt, Doofblind) een procesbeschrijving van het pedagogisch en didactisch handelen gegeven en kwaliteitsindicatoren benoemd voor het onderwijs aan de betreffende leerlingen.

Siméa heeft de kwaliteitsdocumenten opgesteld op basis van gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en goede praktijken in het onderwijs. De documenten zijn tot stand gekomen na een landelijke raadpleging met medewerkers vanuit het veld.

De inhoud van de kwaliteitsdocumenten dient als basis voor de verdieping van de onderwijsarrangementen. In de onderwijsarrangementen is de koppeling gelegd met elementen vanuit de kwaliteitsdocumenten.  

De kwaliteitsdocumenten worden indien daartoe aanleiding is bijgesteld met nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en de (onderwijs)praktijk. Het meest recente document vindt u op deze website.  

 

Copyright 2003-2019 Siméa