www.simea.nl/dossiers/algemeen-speciaal-onderwijs/protocol-aanpassing-omstandigheden-toetsen-examens/

Toetsen en examens in het V(S)O en MBO → Algemene veranderingen (speciaal) onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Overzicht Aanpassingen toetsen en examens
(voorheen protocol)

Aanpassing omstandigheden afname toets of examen
In dit overzicht Aanpassingen zijn mogelijke aanpassingen bij toetsen en examens in het VO weergegeven voor leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Het biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium noodzakelijke aanpassingen te inventariseren, deze schriftelijk vast te leggen en in te dienen/aan te vragen bij de examencommissie.

Het is ontwikkeld door ambulant begeleiders van de werkgroep VO-MBO Siméa in samenspraak met de instellingen en in overleg met het ministerie van OCW, het College voor Examens en de ouderorganisaties.

In de inleiding én in de bijlagen van dit document is informatie opgenomen over de doelstelling, de uitgangspunten, de reikwijdte en de werkwijze van het overzicht aanpassingen toetsen en examens in het VO.

 

Handreikingen toetsen en examens

Beoordeling van getoetste vaardigheden
In het overzicht Aanpassingen van Siméa worden alternatieve omstandigheden aangereikt voor het examineren van  luister-, spreek- en gespreksvaardigheid van leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Vanwege hun beperking zijn deze leerlingen aangewezen op aanpassing van de omstandigheden bij afname van toetsen en examens.

Wat bij de examens gemist werd, waren handreikingen hoe de vaardigheden te beoordelen. De bestaande handreikingen voldoen niet. Bijvoorbeeld hoe beoordeel je de vloeiendheid van de spreekvaardigheid in het Engels als deze wordt getoetst in een chatsessie? 

Ontwikkeld door
In opdracht van het ministerie van OCW heeft de SLO voor het VO (vmbo en havo/vwo) en CINOP voor het MBO, in samenwerking met Siméa, handreikingen (en beoordelingsformulieren) opgesteld.

 

                                                           

 

Veelgestelde vragen

In afstemming met het College van Examens maakte Siméa een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden

  

Copyright 2003-2019 Siméa